BiVOLOJi KAVRAMLARıNıN ANLAŞıLMASıNDA KAVRAM VANILGISI ETMENi


MISCONCEPTIONS AS BARRIER TO UNDERSTANDING BIOLOGV


Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA


ÖZET
During past two decades, a significant body of research has focused on students' understandings of scientific phenomena. Among them, investigations into students' understanding of biological concepts indicate that students of varying ages possess misconceptions about biology eoneepts. Edueators agree that prevalenee of miseoneeptions among students not only presents a serious obstaelc to learning in biology but alsa interfere with further learning. To promote effective and meaningful learııing, there is a need to identify the causes of such miseoneeptions and find ways to rectify them or prevent them from occuring. Therefore, this review beriefly sumıııari/~s the findings of misconception research studies to refocus our efforts on ways of effective lasting conceptual change in biology.


ABSTRACT
Son yimıi yıldır yapılan çalışmalar öğrencilerin bilimselolayları nasıl anladıklarımn araştırtıması yönünde odaklanmıştır. Öğrencilerin biyoloji kavramlarını nasıl anladıklarını araştıran çalışmalar, farklı yaş grubundaki öğrencilerin biyoloji konularında kavram yamlgıları olduğunu gösteımiştir. Kavram yamlgılarmm konuların anlamlı bir şekilde öğrenilmesinde önemli bir etmen olduğu gÖrüşünden yola çıkılarak hazırlanan bu derlemede, öğrenciler arasında yaygın olan bazı kavram yanılgıları sıralanmış saptanması ve giderilmesi için yollar önerilerek biyoloji konularında uzun süreli bir kavramsal değişim yaratmak hedeflenmişir.


ANAHTAR KELİMELER: kavram yanılgıları, kavramsal değişim, biyoloji eğitimi, anlamlı öğrenme


KEYWORDS: misconccptions, conceptual change, biology education, meaningfullearning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education