NEVŞEHiR iLi NÜFUSU VE NÜFUSUN EGiTiM DURUMU (1935 - 1996)*


THE POPULATION OF NEVŞEHiR AND EDUCATIONAL SITUATION OF THE POPULATION (1935 - 1996)


Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


ÖZET
Bu çalı~lIlaııın amacı, Nev~ehir ilinin 1935 - ] 996 yılları arasındaki nÜfusunun artı~ı ve azalı~ı, nÜfusun sosya! ve ekonomik nitelikleri, 6 ve daha yukarı yaştaki nü- fusun okur yazarlık durumu, okur yazar nüfusun bitirdiği son öğrenim kurumunu açık]amaktır. İç Anadolu Bölgesi'nde Orta Kızılınnak BÖıÜmÜ'nde yer ahm Nev~ehir'jn Doğusunda Kayseri, Kuzeyi ve Kuzeydoğusunda Yozgat, GÜneyinde Niğde, Batısında Aksaray ve Kırşehir yer almaktadır. 1935 yılından 1990 yı]ına kadar nüfus miktarı sürekli olarak artan Nevşehir'de okuma yazma bilenlerin oranı %83 tÜr. Erkeklerin % 91 'i okuma yazma bilirken bu oran kadııdarda % 74,4'tür. Okıır yazar nÜfusun % 19'u bir öğ- renim kurumundan mezun değilken, % 63 'ü ilkokul, % 8 'i ortaokul, % 7'si lise ve dengi okul mezunu, % 3'ü üniversite mezunudur.


ABSTRACT
he purposes of this studyare to determine the increase and decrease rates of the populalion of Nev~ehjr bctween 1935 - 1996, the social and cconomic characteristics of the population, the percentage of ]itcracy for six years age and over, and the distribution of literacy population according to formal educationallevel. Nevşehir is situated in the middle of plateau of Kızılırmak in Centra] Anatolia. It is bounded on the east by Kayseri; on the north and on the northeast by Yozgat; on the south by Niğde; on the west by Aksarayand Kırşehir. The population of Nevşehir has increased since 1935. The percentage of ]iteracy is 83%. While 9] % of male population is literate, the ]iteratc percentage of female is 74,4 %. 19 % of iiterate population did not complete any educalian program, 63 % of them graduated from primary school, 8 % of them graduated from middle school, 7 % of literate population graduated from high school, and 3 % of them graduated from universities


ANAHTAR KELİMELER: nevşehir, nüfus, okur yazarlık, eğitim programı, nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri.


KEYWORDS: nevşehir, populalion, literacy, cducalion program. social and economic characterislics of population.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education