OKULÖNCESi DÖNEMDE MATEMATiK


MATHEMATICS IN PRESCHOOL


Doç. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Matematik, kavram gelişimine yönelik olup çocukların her gUn yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. ÖrUntUleme, sınıflama, gözlemlerne, sıralama, grafik çizme, ölçme, kıyaslama gibi konular çocuklann gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları aıılaınalarım sağlar. Çocukların matematiğin soyut dÜnyasını anlayabilmeleri için eğitimciler öncelikle somut ve ilk elden deneyim sağlayıcı etkinlikleri kullanmahdırlar. Nesneleri manipüle ederek, çeşitli nesneler ile gruplar oluşturarak, bu grupların içeriğini sayarak çeşitli matematik kavramları öğrenilebilir.


ABSTRACT
Mathematics emphasizes concept development and is closely related to the concrete daily experiences of children. Pattcm classificarion, classification, observation, ordering, graph drawing, measurement, comparison , ete. are crucial for a child' s appreciation of ınathemaLİeal cancepls. Edueatars need to employ cancretc, handson activities to help children understand the abstract world of nıathematics. it is possible to teach mathematical coneepls by ınanipulating objecls, by forming groups of objects, by counting the number of elements in a group, ete


ANAHTAR KELİMELER: okulöncesi, matematik, sayı/sayma, uzaysal kavramlar, ölçme


KEYWORDS: preschool, mathematics, number/counting, spatial concepls, measurement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education