ÖGRENCiLERiN ELEKTROKiMYA KONUSUNDAKi KAVRAM YANıLGıLARı


STUDENTS' MISCONCEPTIONS CONCERNING ELECTROCHEMISTRY


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Bu çalışmada öğrencilerin Elektro kimya konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarınm ortaya çıkarılması amaçlaml11ştır. Bu amaçla farklı madde türlerinin kavram yanılgılarım ortaya çıkarmada ne derece etkili olduğu araş- lırılııııştır. Elektro kimya konusunda seçilen kavramlarla ilgili aynı hedef davranışa yönelik birbirine denk Üç farklı madde türünde (çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve yazılı yoklama) Elektra Kimya Başarı Testi araştırmacılar tarafıııdan hazırlanmıştır. Elektra Kimya Başarı Testi, Bilimsel İşlem Beceri Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana bilim Dalı 3. sımrta okuyan 31 öğrenciye uygulaııınıştır. Test sonuçları madde türünün kavram yaııılgılarım ortaya çıkarIllada etkili olduğunu göstet1l1iştir. Ayrıca Öğrencilerin derse karşı tutumları ve bilimsel işlem becerisi ilc farklı madde tlirlerindeki başarıları arasında anlamlı bir ilişki gÖzlenmiştir.


ABSTRACT
Determining the students' misconceptions on the electrachernical topics will contribute to their success in other cheınical topics. Different test items are employed to lIleasure student achievement in ehemistry. "111erefare, efficiency of different item lypes in deıerınining misconceptions will be uscful. Three types of items (multiple choice, items with blanks and essay) are included in the Electrachemistry Achievement Test. In addition to the Eleetraeheınistry Aehievement Test, the Scientific Procedure Skills Test aı1d the Science Attitude Seale were administered to 31 undergraduate studcnts in Hacettepe Universiıy.The results obtained indicate that itcm lype is effective in detennining the sludents' ınisconceptions. Also, a significant reJationship between student~ Attitude Towards Science, their Science Process Ski1Js and their success in different tcst items is not observed.


ANAHTAR KELİMELER: elektrokimyasal kavramlar, kavram yanılgısı, kimya eğitimi


KEYWORDS: eleetroehemieal cancepts, misconception, chemistry educatian

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education