KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARıN BENLiK ALGıSıNıN iNCELENMESi


AN INVESTIGATION OF ORPHANS' SELF-PERCEPTION


Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının toplamı, insanın kendini tanıma ve değerlendinne biçimi olarak tanımlanmaktadır. Benlik kavramı, bireyin kendisi için önemli saydığı kişilerin eleştiri ve beğenileriyle biçimlenir.Bu araştınna 8-11 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların benlik algılarl111 ineelemek amacıyla yapılmış- tır. Araştınııanın örneklem grubunu Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasında kalan toplam 90 çocuk oluştunnuştur. Çocukların benlik algıları "Lipsitt Çocuklar için Benlik Kavramı Ölçeği" kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler İki Eş Arasmdaki Farklıı Önemlilik testi kullanılarak analiz ediJmiştir. Elde edilen veriler doğruJtusunda çocukların benlik algıları ilc ideal benlikleri arasındaki fark önemli çıkmıştır


ABSTRACT
"SeIf' can be defined as the totality of the feelings a person has about himself and as his way of know ing and evaluating himsclf. Self-concept of an indi vidual is shaped by the criticism and admiration raised by people whonı the inidividual values. This study was planned to evalııate self-perception in 8-11 year old orphans. The sample space of the study consisted of 90 children who live in Keçiören Atatürk Orphanage. Lipsitt Self-Concept Scale for Children was ıısed. The data obtained as a resuJt were statistically evaluated by t test. It was found out that there is significant difference between orphan childrens's self pereeption and ideal self-concept.


ANAHTAR KELİMELER: korunmaya muhtaç çocuklar, benlik algısı, anne yoksunluğu


KEYWORDS: orphan, self-concepı,matemal deprivation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education