0.05 ).'>

iLKÖGRETiM OKULLARı VE LiSELERDE ÖGRENiM GÖREN KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERiN BEDEN EGiTiMi VE SPOR DERSiNE iLiŞKiN TUTUMLAR


THE ATTITUDES OF MALE AND FEMALE STUDENTS FROM THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSES


Metin ŞİŞKO & Gıyasettin DEMİRHAN


ÖZET
Araştırma, ilköğretim okulları ve liselerde öğ- renim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya,ıı ilköğretim okulunda öğrenim gören 523 kız ve 607 erkek, LO lisede öğrenim gören 453 kız ve 189 erkek olmak Üzere toplam 2072 öğrenci katıhnıştır. Öğrencı tutumlarının ölçÜlmesi için Demirhan ve Altay (1999) tarafından gdiştirilen 24 maddelik tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yÜksek puan 120, en dÜşÜk puan 24'tür. Ölçeğin Cronbach Alpha gÜvenirlik katsayısı 0.93, test-tekrar test sonucu hesaplanan sı- ıııfiçi korelasyon katsayısı 0.85, ölçüt geçerliği katsayısı 0.83' tür. Verilerin çözÜmlemesinde Tck Yönlü Varyans Analizinden yararlanılmış, hata payı 0.05 alınmıştır. Verilerin çözümlemesi sonucunda, öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutum puanları arasmda istatistikselolarak anlamlı bir fark bulunmuştur ( i' > 0.05 ).


ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the attitudes of male and female students from the primary and secondary school s towards physical education courscs. The research involved 2072 students in total; 523 feınale and 607 malc students from II primary schools and 453 female and 489 male students from 10 secondary schools. The attitude scale with 24 articles, which was developcd by Demirhan and Altay (1999) has been used in order to evaluate the students' attitudes. The highest possible grade to be achieved at the test is 120 while the lowest is 24. 'Ine Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale is 0.93, the intraclass corrclation coefficient 0.85, and the scale validity coefficient 0.83. Throughout the analysis of the data, the one-way-variaııce analysis is employed and a possible error ratio is taken as 0.05. S ignificant difference was found between the attitude grades towards the physical education conrses of the male and female students


ANAHTAR KELİMELER: utum, beden eğitimi ve spor


KEYWORDS: attıtude, physİcal educatian and sports

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education