KENDiNi GÖSTERiM ÖZELLiGiNiN ÖGRETMENLiK MESLEGi iLE iLişKisi


THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-MONITORING AND THE PROFESSION OF TEACHING


Arş. Gör. Zeynep Sonay POLAT & Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bazı meslek gruplarıııda birtakım kişilik özelliklerine sahip kişilerin daha başarılı oldukları yaygın olarak düşünülmektedir. tık kez 1974 yılında Mark Snyder tarafından ortaya atılan ve bir kişilik özelliği olan kendini gösterim özelliği, bireylerin davranışlarını karşılarında bulunanlara ya da ortama göre ayarlamaları, kişiler arası ilişki ve durumlarda sosyal bakundan uygun davranış sayılan öl- çütlcri fark edip davranışlarını buna göre şeki1lendirmeleridir. Bu araştınna bir kişilik özelliği olan kendini gösterim özelliği ile matematik öğretmenliği arasındaki ilişkinin İncelemnesi amacı ile yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında okuyan öğrencilerin kcndini gösterim özelilikleri belirlenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle kendini gösterimi düşük vc yüksek öğrcncilerin kişilik özellikleri ile matematik öğ- rctmcnliğinc bakış açılarıııdaki benzerlikler ve farklılıklar belirlcmneyc çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, kendini göstcrimi yüksek bireylerin daha başarılı oldukları düşünü- len meslek grupları içerisine matematik öğretmenliğinin de alınabileceğini göstermiştir.


ABSTRACT
t's a cmmnon opinion that same individuals who possess certain personality characteristics in somc profcssion groups perforın bettcr than the others. Self-monitoring which was firtsly mentioned by Mark Snyder in 1974 is tendency to regulate his or her behaviour to match the situational contcxt and appear favorable to others. The purpuse of the study was to investigate the relationship betwccn the profcssion of mathematics teaching and self monitoring which is the onc of pcrsonality charactcristics of individuals. In this research, self-monitoring characteristics of Hacettepe University preservice elementary mathernatics teacher were identified and alsa the similarities and differences between the preservice clernentary mathematics teachers who have lawand high self monitoring characteristics and thcir pcrceptions of thc profcssion of mathematics teaching were determİned by semi-structured İnterviews.This study revealed that, the prafession of mathematics teaching can be included in the profession graups in which having high self monitaring characteristics is an İndicater of accomplishing rnore success


ANAHTAR KELİMELER: kendini göslerim özelliği, malematik öğ- relmenliği, öğretmen yetiştirme


KEYWORDS: self-monitoring, the profession of mathemalies teaching, teacher training

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education