LisE 1 BiYOLOJi DERS KiTAPLARI VE HAFTAlıK DERS SAATLERi HAKKINDA ÖGRENCi ÖGRETMEN VE OKUL YÖNETiCiLERiNiN GÖRÜŞ VE ÖNERiLERi


OPINIONS AND SUGGESTIONS OF THE STUDENTS TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE HIGH SCHOOL i BIOLOGY TEXT BOOKS AND WEEKLY INSTRUCTION HOURS


Bil. Uzm. Hatice MÜLAYİM & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu araştııma, Tjse-I biyoloji ders kitapları ve haftaıık ders saatTeri hakkında öğrenci, öğretmen ve okuJ yöneticilerinin görüş ve önerilerini aJmak ve ortaya çıkacak sonuçJara göre biyoloji ders kitapJarl ve haftaJık ders saatJeri üzerine bazı öneriJerde bulunmak amacıyla yapıJınıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için, üç ayrı anket formu hazıdanmış ve bu anketler Türkiye genelinde 6761 öğrenciye, 300 öğretmene ve 206 okul yöneticisine uygulanmıştır. EJde edi1cn buJgulara göre öğrenciler, kullandıkları ders kitabının kapsam ve işleniş, dil özellikleri, dış görünüş ve baskı özellikleri bakımından çoğunluk olarak "orta" derecede yeterli olduğunu bc1irtmişJerdir. Haftalık ders saatiIlin ise, yetersiz bulunduğu gözlenirken, 4 saat olması gerektiği görüşü ortaya koıımuştur. Öğretmenler, derste kullandıkları ders kitabının kapsam, işJeniş ve dil öze1likleri bakımından çoğunluk olarak "orta" derecede yeterli olduğunu belirtirken, dış görünüş ve baskı özeJliklerinin "çok" derecede yetedi olduğu görüşündedir. Haftalık ders saatinin ise, yetersiz olduğunu belirten büyük çoğunJuk, 3 saat olması gerektiği görüşündedir. Yöneticiler, ders kitabının dış görünüş ve baskı özellikJeri bakımından eşit çoğunluklarda "orta" ve "çok" derecede yeterli oJduğunu belirtınişlerdir. Haftalık ders saatinin ise, yetersiz olduğunu belirten büyük çoğunluk, 3 saat olması gerektiği görüşündedir


ABSTRACT
his research has been undertaken with the aim of gathering the opinions and suggestions of the sludeııts, leachers and schooJ administrators about the high school J biology text books and weekly biology hours as well as imparting some suggestions on biology text books and weckJy biology hours according to the results to be obtained. Together the related data three these questionnaire forms were used and the forms applied to 6761 students, 300 teachers and 206 school administrators throughout Turkey. Findings obtained in the research were surnmarized es below: The logarity of students opinions were that the text books were averagely adeguate in terms of content, lingunte feotren and printy charecteritics. They pointed out that weekly hours were inadequate; conduding that the weekly hours should be four. The teachers also daimed that the textbooks in terms wotent of scope and linguistic features happen to be averagely adequate and the weekly hours should be three. On the other hand; the school administrators stated that the textbooks were average in terms of physical appearance and printing characteristics, and the weekly hours should be three.


ANAHTAR KELİMELER: biyoloji ders kitabı, ders saati, öğrenci, öğrelmen, yönetici


KEYWORDS: biyology textbooks, biologyclonshows, student, teacher, school administrator

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education