FEN EGiTiMiNDE ÖGRENCiLERiN GELişIMiNi DEGERLENDiRMEK içiN PORTFOLYO KULLANIMI ÜZERINE BIR INCELEME*


AN INVESTIGATION ON USING PORTFOLlO FOR ASSESSING STUDENTS' DEVELOPMENT IN SCIENCE EDUCATlON


Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN


ÖZET
13u çalışmanın amacı, fen eğitimine özgü bir portfolyo değerlendirme yöntemi geliştirmektir. Bu çalışmada, araştırmacılar portfolyonun amaçlarını ve öğrencilerin eğitim programı içerisinde gelişimlerindeki değişiklikleri göstermek için gerekli veri araçlannı oluşturmuştur.. Araştırmacılar öğrenciler tarafıııdan kullanılan performans kriterleri, örnek formlar, kayıt tutma stratejileri geliştirmişlerdir. Geliştirilmiş doküman öğrenciler için, onlarııı kendi ilerlemeleri ile belirlenmiş olan standartları karşılaştırmak ve yansıtmak amacıyla bazı yansıtıcı formlar içermektedir. Bu çalışma 2001 -güz döneminde Beytepe ılköğretim Okulu 'nda uygulanmıştır. Bu çalışmaya 33 öğrenci ve onlann velileri ile fen bilgisi öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada kuBan ıJan metot niteliksel ve niceliksel metottur. Çalışmanın sonuçları, portfolyo değerlendirme yönteminin fen eğitiminde nitelikli öğrencileri belirlemek, öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek ve bilimsel gelişmeyi izlemek amacıyla kUııanılabileceğini göstermiştir.


ABSTRACT
he purpose of this study was to develop a portfolio assessment method specific to science education. In this study, researchers set out the purposes of the portfo- !io and the data tools needed to show changes in the curriculum of students development. Researchers developed a set of performance criteria, sample forms, record keeping strategies, to be used by students. The developed rubrics contain explicit reflective forms for students to reflect and compare on their own progress against dearly understoad standards. This study was implementcd in Beytepe Elementary School in Pall 2001. thirty- three students and their parents and their sciencc teacher was participated in this study. In this study both qualitative and quantitative method were used. The results of study show the portfolio assessment method can be used to identify qualified students in science education, improve instruction and learnİng process and follow scientific development.


ANAHTAR KELİMELER: portfolyo değerlendirme, fen eğitimi, ilköğretim


KEYWORDS: portfolio assessment, science education, elernentary school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education