üNivERSiTE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN AKIM TAŞıYAN iLETKENE ETKiYEN MANYETiK KUWET KONUSU iLE iLGiLi KAVRAMSAL ANLAMALARı: BAlıKESiR ÜNivERSiTESi NECATiBEY EGiTiM FAKÜLTESi ÖRNEGi


AN INVESTIGATION OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS' UNDERSTANDING OF MAGNETIC FORCE RELATIONS BETWEEN TWO CURRENT CARRYING CONDUCTORS A CASE STUDY: BALIKESıR UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sabri KOCAKÜLAH


ÖZET
Fen Eğitiminde yapılan araştırmalar öğrencilerin çeşitli kavramları tanımlamada alternatif kavramlar kullandıklarını göstenniştir. Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü 1. sı- nıf öğrencilerinin akım taşıyan iletkene etkiyen manyetik kuvvet konusunda görüşlerini öğrenmek, konu ile ilgili kavramları anlamalarında karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve öğretim sonrası öğrenmelerindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. 13u amaçla, ön-test, son-test ve gecikmiş son-test söz konusu fakültenin 1. sınıfındaki 95 öğrenciye uygulanmış ve ilgili konuya ait dersler katılımsız gözlem metoduyla izlenmiştir. Ayrıca testleri cevaplayan 95 öğrenci arasından 8 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun öğrenme düzeylerinde değişme olmadığı ve konunun öğretiminden önce saptanan kavramsal yanılgıların öğretim sonrası da devam ettiği görülmüştür. Verilerin analizinden elde edilen bulgular tartışılarak öğretmenlere ve program hazırlayıcılara bazı önerilerde bulunulmuş- tur.


ABSTRACT
Studies in the area of scieııce educatioıı report that children construct alterııati ve frameworks to desribe scientific notions. This study is intended to deseribe first year university s tudeıı ts , ideas, at Balikesir University Necatibey Edncatioıı Faculty, 011magııetic force relations between two current carrying conductors, to offer iıı- terpretations of the learning barriers aııd to reveal the deve lopment of stndents' scientific knowledge on the subject during a period of formal teaching at Balikesir University Necatibey Education Faculty. In the study, pre, post and delayed post tests were administered to 95 students involved and related lectures were observed nsing non-participant approach. Finally, semistructııred interviews were conducted with 8 selected students. The analyses of data showed that the majority of the level of students' understanding did not change much over teaching and the detccted misconceptions on the learnt concepts before teaching found to be existing after teaching. Implications of the findings are discussed and suggestions are made for teachers and cumculum develapers


ANAHTAR KELİMELER: fen eğitimi, alternatif kavramlar, öğrenme düzeyleri, kavramsal yanılgılar


KEYWORDS: science education, alternative frameworks, Level of understanding, misconceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education