Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki


The Relationship Between School Administrators’ Five Factor Personality Traits and Their Conflict Management Style Preferences


Hüseyin YILDIZOĞLU & Doç. Dr. Berrin BURGAZ


ÖZET
Çatışma örgütsel yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Eğitim kurumlarında da temel girdi insan olduğu ve insan etkileşimi yoğun olduğu için çatışmaların ortaya çıkması olasıdır. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stili tercihleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stili tercihleriyle ilgili veri Rahim’in Örgütsel Çatışma Ölçeği kullanılarak (ROCI II) (1983), okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleri ise Somer, Korkmaz ve Tatar (2002) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE) kullanılarak elde edilmiştir. 5FKE ve ROCI II Kastamonu’daki devlet okullarında çalışan 89 okul müdürü ve 122 müdür yardımcısına uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleriyle çatışma yönetimi stili tercihleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.


ABSTRACT
Conflict is an inevitable fact of organizational life. In educational organizations, conflicts are also inevitable and likely to occur because the primary input is human and human interactions are so intense in such organizations. This study aimed at investigating the relationship between school administrators’ conflict management style preferences and their personality traits. In this study, the data related to school administrators’ conflict management style preferences was gathered through Rahim’s Organizational Conflict Inventory (ROCI) (1983). In order to reveal school administrators’ personality traits, Five-Factor Personality Inventory (5FKE) which was developed by Somer, Korkmaz and Tatar (2002) was employed. 5FKE and ROCI II were conducted to 89 school principals and 122 deputy principals working at state schools in Kastamonu. In this study, it was found that there are statistically significant correlations between school administrators’ personality traits and their conflict management style preferences.


ANAHTAR KELİMELER: Çatışma, çatışma yönetimi, çatışma yönetimi stili, kişilik, beş faktör kişilik modeli


KEYWORDS: Conflict, conflict management, conflict management style, personality, five-factor personality approach

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education