3. ULUSLARARASI MATEMATiK VE FEN BiLGiSi ÇALIŞMASI-TEKRAR SONUÇLARININ TÜRKiYE içiN DEGERLENDiRiLMESi


EVALUATION OF THE RESULTS OF THIRD INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY FOR TURKEY


Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA & Dr. Ahmet İlhan ŞEN


ÖZET
3. Uluslararası Matematik ve Pen Bilgisi Çalışması (l999-Tekrar), ilköğretim 8. sınıf (13 yaş grubu) öğrencilerinin matematik & fen bilgisi alanlarındaki başarı seviyelerini, ders programlarını, öğretim materyalleri ve yöntemlerini kuvvetli ve zayıf yönleriyle uluslararası boyutta karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bu makalede; 38 ülkeyi kapsayan sÖz konusu çalışmanın sonuçlarına göre, Türk öğrencilerinin uluslararası karşılaştırmadaki yeri, matematik ve fen bilgisi öğretimIerinin nasıl düzenlendiği, matematik ve fen bilgisi müfredatları ile öğrencilerin matematik ve fene karşı tutumları tartışılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar değerlendirilip, bazı öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The Third International Mathematics and Science Study (i 999-Repcat) aimed to make cross cultural cornparisons of 8th grade students (13 years-old) mathematics and sciencc academic achievement, the strengths and weaknesses of their curriculum, instructional materials and methods. In this paper, the place of Turkish students in this cross-cultural comparison, the organization ofmathematics and science instructions, mathematics and science curricula, and attitudes of students towards mathematics, and sciencc according to the results of the Third International Mathematics and Science Study-Repeat which included 38 countrİes. In relatian to these results, same suggestions are made.


ANAHTAR KELİMELER: uluslararası karşılaştırmalı ÇalıŞ- malar, 3. uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması, matematik eğitimi, fen eğitimi


KEYWORDS: cross-cultural studies, third international nıathematics and science study, mathematics education, sciencc educatian

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education