TÜRKiYE'DEKi iLKÖGRETiM OKULLARıNDA Viii. SINIF FEN BiLGiSi DERSi UYGULAMALARI: ELEMENTLERDEN BiLEŞiK OLUŞUMUNUN GÖSTERiLMESi içiN YENi BiR DENEYSEL YÖNTEM


IGHT GRADE SCIENCE COURSE APPLlCATIONS IN TURKISH PRIMARY SCHOOLS: A NEW EXPERIMENTAL METHOD FOR DEMONSTRATION OF COMPOUND FORMATION FROM ELEMENTS


Arş. Gör. Soner ERGÜL , Öğr. Suzan ERGÜL & Arş. Gör. Hüseyin KÜÇÜKÖZER


ÖZET
ürkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim VIrı. Sınıf Fen Bilgisi dersinin Maddenin Yapısı bölümünde Atomlar ve Moleküller konusundaki "Elementlerden Bile- şik Eldesi" isimli deneysel yöntem incelenmiş ve uygulamauaki aksaklıklar belirlenmiştir. Bu aksakhkları giuerrnek için Öneriler yapılarak iki yeni deneysel yÖntem sumılmuştur. Bu çalışmada önerilen deneysel yöntemlerde, kükÜrt tozulHın havada (oksijenli ortamda) yakılması ile S02 bile- şiği oluşturulmaktadır. IIer bir deney, azami 20 dakikada gerçekleştirilebilmekte ve tiim deneyler işitme, görme,koklama ve dokunma duyuları ile belirlenebilen renk değişimi, kokulu gaz çıkışı, renkli yanma ve patlama gibi nitel analiz verileri içennektedir.


ABSTRACT
The expcrimental method namcd "Compound Formation from Elemenls" in the Atom and Molecules subject in the Structure of Matter unit taught in the VIII. Grade Science Courses in Turkish National Education Minislry's Primary Schools was studied and the problems in applicaıion were uetermined. Two new experimenls were suggested to overcome these problems. [11 the experimeııtal methods suggested iıı this study, suJfur dioxide (S02) is fonncd by burning sulfur powder in the air (i.e. in oxygen mediııın). it takes maximum 20 minutes to perform each experiment and all of the experimen ts iııclude qualitative analysis indicators such as colar changes, smelling gas, colored t1ame, and barking sound formatioııs that are rcceived and felt, as the faculties of hearing, sight, smell, and touch


ANAHTAR KELİMELER: gösteri ueneyi, fen öğretimi, element, bileşik


KEYWORDS: demonstration, science teaching, element, compound.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education