WWW ÜZERiNDEN BiLGiYE ERiŞiM KONUSUNDA SAHip OLUNAN BiLGi DÜZEYi VE BU KONUDA HisSEDiLEN BiLGi iHTiYACı ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA


A STUDY ON WHAT TEACHER CANDIDATES KNOW REGARDING ACCESS TO INFORMATION THROUGH WWW AND WHAT THEY NEED TO KNOW ABOUT IT


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adaylarının WWW üzerinden bilgiye erişim için gerekli temel bilgilere sahip oluş dereceleri ile bu konudaki ve WWWyi eğitimde kullanma konusunda hissettikleri bilgi ihtiyaç düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma Hacettepe Üniversitesi Eğitiın Fakültesi İlköğretim BöJümü dördüncü sınıf öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimle bütünleştirme açısından özellikle ilköğretime öğretmen yetiştiren kurumların programlarının yeterliliği konusunda düşündürücü sonuçlar verıniştir


ABSTRACT
n this study it is aimed to find out the level of basic knowledge teacher candidates eurrently have related to access to information through www and 'analyse what and how mııeh they need to know about it for teaehing purposes. The study was condııeted to teaeher eandidates in the Department of Elementary FAIucation Faculty of FAlueation, Hacettepe University. The study showed considerabJe results on effieaey of inital teaeher training programs on the integration of [nfonnation Communication Technologies into education


ANAHTAR KELİMELER: bilgi okuryazarlığı, WWW, eğitim, internet, bilgi ve iletişim teknolojileri


KEYWORDS: information literaey, WWW,education, internd, informatin and communieation teehnologies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education