LisE ÖGRENCiLERiNiN TEMEL POLiMER BiLGiLERi ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA


A STUDY ON THE BASIC POLYMER KNOWLEDGE OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Günümüzde doğal ve inorganik maddelerin yerine polinıerlerin kullanılması her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu maddelerin hafif, kolay işlenebilir olması, ve mekanik özelliklerinden dolayı kullanım alanlarının artmasıyla liretiminde de hızlı bir artış görlilınektedir. Üretimde gözlenen bu artış tüketim ve atma işleminde de kendini göstermektedir. Bu maddelerden bazılarının üretimi gibi geri dönüşümüde mümklin olabilmektedir. Ancak polimerik malzemelerin oluşumunda ve geri dönüşümünde bazı işlemlerde çevre kirliliğine neden olabilecek faktörler sözkonusu olmaktadu. Her alanda karşunıza çıkan polimerik malzemeler konusuna ilişkin kavramların bilinmemesi hem doğal kaynakların yok olması hemde çevre kirlenme si açı- smdan olumsuz bir gelişmedir. Bu çalışma öğrencilerin polimerler konusuna ilişkin temel kavramları ne derecede bildiklerini belirlemek amacıyla yapılmıştu. Araştırmada ilk adımda polimerler konusunda temelolan kavramların haritası oluşturulmuştur. Buna göre bir Polimer Bilgi Testi hazırlamıııştır. Çalışma sonunda elde edilcn sonuçlar öğrenci- 1erin polimerler konusuna ilişkin bilgilerinin günlük ya- şamda karşılaştıkları olaylarla sınuh olduğunu ortaya Çı- karmıştır. Bu nedenle polimerler konusunun özellikle orta- öğretimden itibaren öğrencilerc anlatılması yönünde ÇalıŞ- malar yapılınasının gerekli olduğu düşünülmektedir


ABSTRACT
Using polymers instead of natural and inorganie matters is a common faet taday. Their being processed easily and mechanical features have led to increase in their usage and in parallel to this their production has increades. Such an increase is seen in their consumption. Same of these materials can be recyeled. However there are some factors that contribute to the environmental pollution in the formatian and recyeling process of polymers. Not being informed on the polymers has a negative effect on the enviromnental pollution and on the eliminatian of natural SOUfces. This study aims at determining the knowledge level of students on the polymers. First1y, concept maps t1ıat are central in the polymers were developed. And based on these concept maps, the polymer Knowledge Test has develaped. The results obtained indicate that knowledge of the students on polymers is limited ta everyday facts. Thus it seems ta be necessary ta give courses on polymers beginning from the secondary leveL.


ANAHTAR KELİMELER: polimer, monomerpolimerizasyon, bilgi testi, polimerlerin öğretim


KEYWORDS: polymer, monomer, polymerization, knowledge test, teaching of polymers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education