Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı


CONSTRUCTIVISM IN CURRICULUM DEVELOPMENT


Arş. Gör. Eda ERDEM & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


ÖZET
Bu araşttrmada. yaptlandımıacılık yaklaşımı tanı- tılmış ve eğitim programı ögelerinin bu yaklaşıma göre nasıl hazırlandığı incelenmiştir. Yapılandınnacılık yaklaşımı- na gÖre Öğrenenler bilgiyi temelden kumıaktadırlar. Öğrenenler bilgiyi etkin bir şekilde oluşturarak var olan zihinsel şemaları ilc öğrenmeye yÖn verirler. Önceki Öğrenmeleriyle yeni bilgilerini bütünleştirerek kendi yapılandırdıklar1 bilgilerini Özümserler. Bilgi, Öğrenenin var olan değer yargıları ve yaşantılan tarafından oluşturulur. Öğrenıııe, karmaşık ve gerçek bağlanılarda gerçekleşmektedir. Öğrenen içeriği bütünden parçaya doğru düzenleyerek üst düzey dü- şünme becerilerini kullanabilmektcdirler. Öğretınenler ise, Öğrenenlerin sorn ve düşüncelerinden yararlanarak öğrenenleri yönlendirirler. Bu yaklaşımda öğrenme yaşantılannın düzenlenmesi tcmele alındığından öğrenme durumuna uygun farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Bilgiyi anlamlı ve kullanışlı yapacak uygun Öğrenme materyalleri kullanılmaktadır. Yapılandırmacı aıılayışa gÖre sınama durumları sürece yÖnelik hazırlanmaktadır


ABSTRACT
In this study constructivism is introduced and also it is examined how the components of curriculum are organized according to this approach. According to constrnctivism, the learners discover the knowledge from the origion. TA)amers direct the leaming with their existing cognitive shema by constrncting the knowledge effectivelly. Moreover, they assimilate the knowledge which they constructed by intcgrating their former learning with the new information. Knowledge is forıned by the leanıers' existing values and experiences. Learning occurs in complex and real contexts. Content is organized through deduction way. By this way, learners can use their higher-level thinking skills. Teachers can quide their students by taking the adva1ıtage of their ideas and questions. Since organizing leanıing experiences are seen as the base of the study, different activities convenient for the learning situation are prepared. Appropriate learning materials are used to make the information meaningful and useful. In constructivism, evaluation is prepared according to learning process


ANAHTAR KELİMELER: yapılandırmacılık, program geliştirme, problem çözme, düşünme becerileri


KEYWORDS: constructivism, curriculum development, problem solving, thinking skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education