İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları


PRIMARY SCHOOL STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT GREENHOUSE EFFECT IN ENVIRONMENT EDUCATION


Arş. Gör. Orçun BOZKURT & Arş. Gör. Özlem CANSÜNGÜ (KORAY)


ÖZET
Bu araştmna; öğrencilerin küresel çevre problemlerinden sera etkisi hakkındaki kavram yanılgılannı tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışmada, 16 ifadeden oluşan likert tipi ölçek hazırlanmış ve bu ölçek 6. ve 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak öğrencilerin sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları tespit edilıniştir.


ABSTRACT
The pıırpose of the present study is to detect misconception of the students' concerning "greenhouse effeet". In this study, questionnaire that consist of 16 statements about the greenhouse effeet with Likert Seala ehoiees. This questionnaire was eondueted primary school K- 6-7. The results show that the students' have had misconceptions in their minds concerning greenhouse effeeL


ANAHTAR KELİMELER: çevre eğitimi, kavram yanılgıları, sera etkisi.


KEYWORDS: environmenta! education, misconeeptions, greenhouse effeeL

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education