MATEMATiK ÖGRETiMiNDE DiL ÖLÇEGi


LANGUAGE.IN MATHEMATICS TEACHING SCALE


Dr. Gaye ÇALlKOÖLU BALİ


ÖZET
Matematik eğitimin önemli bir öğesidir. Dil ise iletişim sağlamak için kullandığımız en önemli araçlardan biridir. Özeııikle ilköğretirnin ilk kademesindeki öğrencilerde dilin gelişimi sırasında matematik kavramlarının öğretilmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu da ilköğretim öğretmenlerinin matcmatik dersinde dili nasıl kullandıkları ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşlerinin de- ğerlendirilebileceği 'Matematik Öğretiminde Dil' ölçeğinin faktör yapıları oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümünde okuyan öğrencilerden elde edilmiştir. Ölçekte dört anlamlı boyut saptanmış ve bu boyutlar adlandırılmıştır.


ABSTRACT
Mathematics ıs an important element of education. T.anguage, on the other hand, is one of the most impartant tools we use for communicating. Besides, teaching Mathematical concepts during the Language development in studenls at the first level of elementary education bears a spccial importancc. This in turn is dosely related to how the elementary school teachers use Language in Mathematics courses. Tnthis research, it has been tried to form factor structures for the' Language in Mathematies Teaching , scale to be used for evaluating the pre-service elementary school mathematics teachers' opinions about Language in Mathematics teaching. The research data have been obtained from studenls of the Department of Elementary Education in the Hacettepe University. FOUf meaningful dimensions were obtained from this scale


ANAHTAR KELİMELER: malemalik öğrelimi ve dil, malemalik öğrelmen adayları


KEYWORDS: malhematies teaehing and language, preserviee mathematics ıeachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education