GENEL KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖGRENCi VE ÖGRETiM ELEMANı GÖZÜYLE DEGERLENDiRiLMESi


ACADEMICIANS' AND STUDENTS' VIEWS OF GENERAL CHEMISTRY LABORATORY APPLlCATIONS


Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Arş. Gör. Sevilay KARAMUSTAFAOGLU, Arş. Gör. Serkan SEVİM & Arş. Gör. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU


ÖZET
19. yüzyılın ortalarından itibaren laboratuvar metodu fen bilimleri öğretiminin temel öğelerinden biri olarak kabul edi1miş olup öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, genel kimya dersi laboratuvar uygulamalarının, öğrenci ve dersi yürüten sorumlu öğretim elemanlarının gözüyle avantajları ve dezavantajlarını tespit etmektir. AraştlOlıanın evrenini 2000-2001 eğitim-öğretim dönemi bahar yarı yılında K.T.O. Patih Eğitim Pakültesinde genel kimya laboratuvar uygulamalarına katılan İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programı öğrencileri ve bu dersleri yürüten öğretim elemanları oluşturmaktadır. Bu programın genel kimya laboratuvar uygulamalarma katılan öğretmen adayları arasından seçilen 150 öğrenci ve 15 öğretim elemanı da araştırınanın örneklemini oluşturmaktadır. B u araştlnIıada elde edilen veriler geliştirilen anket ve mülakat yöntemleriyle toplanmıştır. Araştırma bulguları laboratuvarlarm ortam ve araç-gereç baknnından yeterli olmamasmın, laboratuvar deneyleri ile teorik derslerin konularının paralel yürütülememesinin, büyük ölçüde öğrenme güçlüğüne neden olduğunu ortaya çıkarınıştır. Bu sonuçlar literatürdeki bazı ça1ışmalarla uyum göstermektedir. Araştırına sonucunda kimya öğretiminde daha etkin ve verimli laboratuvar uygulamalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur


ABSTRACT
Since mid-19th century, laboratory methods have bccn acccpted as basic elements of science teaching. Also, their importance has bccn increased over the years. In this study, case study research methodology was used. The sample was consisted of 15 research assistant and lecturer who are responsible to implement General Chemistry Laboratory lessons and 150 student teachers who are enrolled in General Chemistry Laboratory course in 2000-2001 academic year at Division of Science Educatian of Fatih Faculty of Education. Interviews and a survey study were carried out with the study sample respectively. The collected data showed that laboratory materials are not enough and proper to teach General Chemistry caurse. Therefore, students have problems in leaming. Results of this study are consistent with related literature. Same suggestions, on the basis of the results were given to make General Chemistry Laboratory more effective and fmitful.


ANAHTAR KELİMELER: chemistry laboratory activities, advantages of learning in laboratory, teacher education


KEYWORDS: chemistry laboratory activities, advantages of learning in laboratory, teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education