SOSYAL BiLGiLER DERSiNDE ÇOKLU ORTAMıN ÖGRENCiLERiN AKADEMiK BAŞARILARI VE DERSE KARŞI TUTUMLARı ÜZERiNDEKi ETKiSi


THE EFFECTS OF MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT ON THE STUDENTS' ATTITUDES AND ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES


Arş. Gör. Sertel ALTINIŞIK & Yrd. Doç. Feza ORHAN


ÖZET
Bu araştırmada, ilköğretim yedinci sınıf Sosyal nilgiler dersinde, çoklu ortamın, öğrenci başarısı ve derse karşı tutumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştınnada deneysel yöntem kullanılarak çoklu ortamda ders gören grupla, bu ortamın kullanılmadığı grup karşılaştırılmıştır. Araştırınanın denekleri, Şişli Terakki Vakfı Okulları nköğ- retim 1999-2000 öğretim yılında yedinci sınıfa devam eden öğrenciler arasından seçilmiştir. Araştınnanın sorularına yanıt bulmak amacıyla, deney ve kontrol grubundaki öğ- rencilerin, ön test ve öntutum, son test ve sontutum testlerinden aldıkları puanlar hesaplanmıştır. Bu puanlar dikkate almarak ortalama ve standart sapmalar bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarınm öntutnın ve ön test puanları kontrol altma alınarak, sontutum ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacıyla kovariyans analizi yapılmıştır. Araştınnanın bulguları, çoklu ortamın öğrenci başarısı ve derse karşı tutumn üzerinde, geleneksel öğretime göre bir farklılık yaratmadığını ortaya koymuştur .


ABSTRACT
he main purpose of this research was to dernonstrate the effects of multimedia learning environment and the attitude of the sevnth grade students of elementary school in the Social Sciences class and on their attitude towards this course. In the research which was carried out by means of expcrimental method two gwups of studenl were compared. One group of sludents was taught traditionally and the other one was taught within a multimedia environment. The subjects involved in this study were selected among the seventh grade students attending Şişli Terakki Vakfı Schools during the 1999-2000 academic year. By taking these grades into consideration, the average grade and standard variatian were found. Covariaııce analysis was done. The findings of this research reveal that no didfferences are found with regard to gains to gains in achievement and attitude in the multimedia group as compared to students attending tradilional Social sciences class


ANAHTAR KELİMELER: çoklu ortam, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi


KEYWORDS: multimedia,instructionaltechnology, educational technology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education