OKULÖNCESi ÇOCUKLARıN EV YAŞANTısINDAKi TEKNOLOJiK ETKiLEŞiMLERiNiN BiLGiSAYAR OKURYAZARllGI BECERiLERI ÜZERiNDEKi ETKisi


IMPACT OF TECHNOLOGICAL INTERACTION AT HOME ENVIRONMENT ON PRE - SCHOOL CHILDREN'S COMPUTER LlTERACY SKILLS


Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Belma TUĞRUL


ÖZET
Bu araştınna, okulöncesi çocuklann evlerinde çe- şitli teknolojik aletlerle olan etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlıklarına etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan çocuklann % 54 'ünün bilgisayar okuryazarlık düzeyi "yüksek" kategorisinde bulunmuştur. Çocuklar evdeki teknolojik aletleri (bilgisayar, çamaşır makinesi, müzik seti gibi) genellikle yalnız başına ya da biri yardımıyla kullanmaktadırlar. Bu aletleri kendi başına ya da birisinin yardımıyla kullanan çocukların bilgisayar okuryazarlık ortalamalarının, bu aletleri kullanmayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynca, ebeveynleri bilgisayar kullanan çocuklann bilgisayar okuryazarlık ortalamaları da diğerlerine göre daha yüksektir.


ABSTRACT
This study aims to search impact of technological interaction at home environment on pre - school children's computer literacy skills. 54% of children's computer literacy skills found "high" category in the study. Children use tcchnological devices (such as washing rnachine, computer) at home environment by themsclves or assisting of someone. Mean of children's computer literacy skills who use technological dcvices (such as washing machine, computer) at home cnvironıncnt by themselves or assisıing of someone are higher than mean of children's computer literacy skills who do not use computers. Besides, mean of of children' s computer literacy skills whose parenls use computers are higher than the others.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar okuryazarlığı, okul öncesi, ev çevresı,


KEYWORDS: information literaey, early ehildhood edueation, home envıronment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education