TÜRK iLKÖGRETiM OKULLARıNDA Üç BOYUTLU SANAT ÇALIŞMALARI


THREE DIMENSIONAL ART WORK IN TURKISH PRIMARY SCHOOLS


Dr. Burcu AKBAYRAK


ÖZET
Bu çalışmada Türk ilköğretim okullarındaki üç boyutlu sanat çalışmalarının tanımlanması, incelenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırma da müfredatta nelerin yer aldığı ve okullarda ne kadarının uygulanabildiği temel alınarak aradaki farkın nedenleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Ankara ili Çankaya ilçesindeki özel ve devlet okullarında görev yapmakta olan Resim-İş eğitimi öğretmenleridir. Veri toplama aracı olarak kapalı ve açık uçlu soruların bulunduğu ve elden verilerek öğretmenlere dağıtılan bir anket kullanılmıştu. Niceliksel verileri değerlendirmek için SPSS programı, niteliksel verileri değerlendirmek için ise içerik analizi uygulanmıştu. Bulgular her iki okul türünde de müfredatta istenen ile okullarda uygulanan arasında fark olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her iki okul türünde de bu farkın oluşmasındaki ana nedenler arasında Resim-İş derslerine ayrılan zaman ve okulların fiziksel koşulları öğretmenlerin müfredatta bulunan üç boyutlu sanat çalışmalarını yapmalarına engel olması gösterilmiştir.


ABSTRACT
This research aimed to deseribe, explore and interpret the three dimensional (3D) art work curriculum in Turkish primary schools in terms of the gap between what was intendcd and what was implemented. The research addressed what caused this difference. The research saınple was art teachers teaching in private and state schools in Çankaya region, Ankara. The research instrument was a self-administered structured questionnaire with some open-ended questions. To analyse the quantitative data the SPSS was used. To analyse the qualitative data, content analysis was employed. The findings reveal that there was a mismatch between the intcnded and implemented 3D art curriculum in both kin ds of schools. The main reasons stated for this difference were the lack of time allocated to art classes and physical conditions of schools both of which prevented art teachers practising all of the 3D art curriculum in their classes


ANAHTAR KELİMELER: üç boyutlu sanat (3B), ilköğretim sanat eğitimi, öğretmen eğitimi, Resim-İş müfredatı


KEYWORDS: hree dimensional art(3D), primacy art edueation, teacher training, art eurrieulum.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education