oRTAÖGRETiM VE ÜNivERSiTE ÖGRENCiLERiNi.N ÇE~RE, ÇEVRE KAVRAMLARı VE SORUNLARI KONUSUNDAKI BILGILERI VE ÖNERiLER


KNOWLEDGE OF THE SECONDARY SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS ON THE ENVIRONMENT, ENVIRONMENTAL CONCEPTS AND PROBLEMS AND SUGGESTIONS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Prof. Dr. İnci MORGİL, Pınar AKTUĞ & Öğrt. İsmail GÖBEKLİ


ÖZET
Çevre eğitimi interdisipliner özelliğinden dolayı, okul öncesi fen eğitimi programlarından başlayarak ilköğ- retim, ortaöğretim ve yüksek öğretimin çeşitli düzeylerinde bireylere verilmesi gerekmektedir. Çevremizde gerçekle- şen olayların, ne derecede çevre sorunu yarattığının bilinmesi ve aynı zamanda bunları önleyebilmek ve çevreyi koruyabilmek için orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin çevre konusunda ne derece bilgi sahibi olduklarının araştınlması çevremizi korumaya yönelik eğitime katkıda bulunacaktır. Öğrencilerimizin bu konudaki bilgilerini ölçme amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda 1998-99 öğretim yı- lında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı'nda okuyan toplam 240 öğrenciye, 2000-2001 öğretim yılında Ankara ve Beypazarı 'nda 6 ortaöğretim kurumunda okuyan toplam 228 öğrenciye ve 2000-2001 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı'nda okuyan toplam 153 öğrenciye üç farklı anket uygulanmıştır. Bu uygulamaların sonuçları değerlendirildiğinde çevre konusunda verilen eğitimin yetersiz kaldığı, özellikle ortaöğretimde kimya dersini alan öğrencilerin konu hakkında daha bilgili oldukları ve öğrencilerin çevre ile ilgili bilgilerini daha fazla yazılı ve görsel medyadan edindikleri ortaya çıkmıştır. Yaptığımız üç seneyi aşan çalışmalarda çevre sorunlarının öğrencilerce tanınma oranı artış göstermiştir.


ABSTRACT
Since environmental education has an interdisciplinary nature, it should be provided to the students at all educational levels. Knowledge of environmental facts, their contribution to environmental problems and also of the steps to be followed to save the nature requires the studies regarding the current knowledge of the students on the environment. in order to detennine the knowledge levels of the students three different questionnaires were administered to three different student groups at different time periods. During the 1998-99 school year 240 students attending to Hacettepe University, Education Faculty, Chemistry Education Branch; during the 2000-2001 school year 228 middle school students and during the same school year 153 students attending to Hacettepe University Education Faculty Chemistry Education Branch. Af ter the evaluation, the obtained results indicated that the eııvironmentaJ education is not sufficient, those students who took chemistry course at the secondary level have more knowledge and they have been informed abaııt environmental issııes from the media.


ANAHTAR KELİMELER: Çevre Eğitimi, Çevre Kavramları, Çevre Sorunları


KEYWORDS: Environmental Education, Environmental Concepts, Environmental Problems

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education