MATEMATİĞİN ESTETiĞi ÜZERINE


ON AESTHETICS OF MATHEMATICS


Yrd. Doç. Dr. Cahit PESEN


ÖZET
Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize edilen bir sanattır[l]. Matematik bir çok insan tarafından anla- şılması zor, sevimsiz bir ders olarak kabul edilmektedir. Matematik bir düşünme yolu olduğuna göre, matematik öğ- retmenlerimizin amacı, öğrenciye bilgi yüklemek değil, zibin gelişimine katkıda bulunmak olmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu yaklaşım geliştirebilmeleri için matematiğin estetik yönünün ortaya konması yö- nünde çaba harcanınalıdır. Bu makalenin amacı, matematik dersinin genel hedeflerinden olan "Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme" ve "Estetik duyguyu geliştirebilme" hedeflerinin kazandırılması çabasına katkıda bulunmaktır. Bu makalede, Matematiğin estetik yönünün keşfedilmesi amacıyla nasıl bir öğretim yaklaşımı içerisinde olunması gerektiği üzerinde durulmuştur.


ABSTRACT
Mathematics is a study of patterns and relationsbips [I]. Mathematics is regarded as an unlovable and a very hard subject to be understood by a lot of people. As Mathematics is being a way of thinking the aim of mathematics teachers shouldn't be to 1000 knowledge to the students but to contribute to intellect developing. Besides they should strive to direct the students to develop positive manners for mathematics. The purpose of this paper is to contribute the struggle of .;aining "the ability of positive manner for mathematics" anr of "the developing aesthetic feeling." which is considered as a one of the general target of mathematics. in this article we tried to fınd out how a teaching method should be foIlowed so as to explore aesthetic way of mathematics.


ANAHTAR KELİMELER: Matematiğin estetiği, matematik öğretimi.


KEYWORDS: esthetics of mathematics,mathematics teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education