HİZMET ÖNCESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİĞE KARŞI TUTUMLARI VE MATEMATİĞİN ÖĞRETILMESINE VE KENDI ÖĞRETMEN YETİŞTIRME PROGRAMLARINA İLİŞKİN İNANÇLARI NELERDİR?


WHAT ARE THE PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AND BELIEFS ABOUT TEACHING MATHEMATICS, AND THEIR TEACHER PREPARATION PROGRAMS?


Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA


ÖZET
Bu çalışma, öğretmen eğitimcilerine, Türk öğretmen adaylanmn anlayışlarını ve öğretmen yetiştirme programlanmn yapısını dalıa iyi anlamada yardımcı olmak amacı ile, hizmet öncesi matematik öğretmenlerinin matematiğe karşı tutunılanm ve matematiğin öğretilmesine ve öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin inançlarını incelemiştir. Bu çalışmada Türkiye'de iki üniversiteden 49 hizmet öncesi matematik öğretmeni 35 soruluk anketi cevaplandırmışlardır. Ankete verilen cevaplar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar hizmet öncesi öğretmenlerin detaylı tutumlarını ve inançlanm ve Kore, Türkiye ve Amerika'lı hizmet öncesi öğretmenlerin tutumlarını ve inançlanm karşılaştıran orjinal çalışmanın sonuçlarından bir özet içermektedir


ABSTRACT
This study investigated Turkish preservice mathematics teachers' attitudes towards mathematics and their beliefs abaut teaching mathematics and their teacher preparation programs with the aİrn of helping preservice teacher educators understand the perceptions of future teachers and structure of teacher preparation program better. in this study, 49 mathematics educatian preservice teachers in two universities in Turkey responded to the questionnaire that consists of 35 questions. Responses to the questionnaire were analyzed by using SPSS and findings included detailed attitudes and beliefs of preservice teachers and a sunımary of the results from the original study which emphasizes the differences in attitudes and beliefs of preservice teachers from three countries, namely Korea, Turkeyand the US


ANAHTAR KELİMELER: Tutumlar, Hizmet öncesi matermatiköğretmenleri, Öğretmen yetiştirme programları


KEYWORDS: Attitudes, Preservice mathematics teachers, Teacher preparationprograms

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education