KiMYA EGiTiMiNDE iSTASYONLARDA ÖGRENME MODELi


THE LEARNING IN STATIONS IN CHEMISTRY EDUCATION


Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Soner YAVUZ


ÖZET
Açık eğitim yöntemlerinden biri olan ve okul içi eğitim aktivitelerinden biri olarak kabul edilen istasyonlarda öğrenme modeli bir yönden öğrencilerin derslere karşı ilgilerini arttırmakta diğer yönden de derslere canWık getirmektedir. Söz konusu öğrenme sürecinde ders içerikleri korunarak kişisel öğrenme güdüsü arttırılmaktadır. Genellikle kompleks içeriklerde istasyonlarda öğrenme uygulaması büyük kolaylık getirmekte ve aym zamanda öğrenme psikolojisini etkilemektedir. Gören ve uygulamayı yapan öğ- renci aynı anda yapısal ve kavramsal düşünceye ulaşır. Kimya eğitiminde istasyonlarda öğrenme hem içerik hem de yöntem olarak öğrencilerin beğenisini kazanan bir uygulamadır. Çalışmarmzda Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı son sımf öğrencileri ile birlikte kimya eğitiminde elementlerin okunması, semboller, değerlik, formül yazma, formül okuma ve kimyasal reaksiyonları denklemlerle göstermeye yönelik istasyonlarda öğrenme modelinin uygulaması hazırlanmıştır. Birbirini takip eden LO adet istasyon kurulmuş uygulamalarda; öğ- renme çarkı ve kart oyunları hazırlanmış, öğrencilerin ilgisini çekecek örneğin domino, zar gibi yardımcı araçlar kullamImıştır. Sonuçta öğrencilerin elementlerin isimlerini, sembolleri, elementlerin alabileceği değerlikleri, bileşik formülü yazmayı, iki farklı elementten oluşan bileşiklerin yapısını, söz konusu bileşiklerin okunmasını öğrenmeleriyle ilgili çalışmalar yapılrmştır.


ABSTRACT
Learning in tlıe stations is one of the open education methods and of tlıe educational activities. This me"h;Xı botlı increases the student interest and makes active tlıe courses. In this learning process tlıe content of courseı remains the same but the personal motivation to leam is inereased. General1y learning in tlıe stations makes easier the complex topics and at tlıe same time it influences positİvely tlıe leamer psychology. The learner who makes practİces could reach structural and conceptual tlıinking. Furthermore, this metlıod is being admired by tlıe leamers in terms of content and technique. With the senior students attending to Hacettepe University Educatİon Faculty, Chemistry Education Branch leaming in tlıe stations is used conceming the formulas writing and showing the chemical reactİons in equations. II Learning statİons were established and some interestİng support materials were employed. There were studies related to teach tlıe names of elemenL~, their symbols, values, writİng the formulas of compounds, the structure of the compounds


ANAHTAR KELİMELER: Kimya Eğitimi, İstasyonlarda Öğrenme, Öğrenme çarkı.


KEYWORDS: Chemistry Education, Learnİng İn Stations. Learning Wheel.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education