FEN EGiTiMiNDE PROJE TABANLI ÖGRENME YAKLAŞıMlNIN iLKÖGRETil!'l ÖGRENCiLERiNiN AKADEI!!IIK BAŞARI, AKADEMiK BENLIK KAVRAMı VE ÇALIŞMA SURELERINE ETKISI


THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT, ACADEMIC SELF CONCEPTS AND STUDY TIME IN SCIENCE EDUCATION


Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim fen derslerinde proje tabanh öğrenme yaklaşımının 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, akademik benlik kavramları ve çal~- ma sürelerine etkisini belirlemektir. Araştırma, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda, ayın zamanda da geleneksel bir metod olan, öğretmen ve ders kitabı merkezli öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır. Deney grubunda ise proje tabanh öğ- renme yaklaşımına dayalı bir fen öğretimi uygulanmıştır. Gruplardaki öğretmen ve öğrenci özellikleri benzerdir. Deneysel süreç sonucunda akademik başarı, akademik benlik kavramları ve çalışma süreleri açısından deney grubu lehine, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.


ABSTRACT
This study was to determine the effect of project- based learning approach on the academic achievement and academic self-concept and study time of 7th grade students in elementary school science courses. The research was carried out on two groups; the experimental group and control group. in control group, textbook and teacher-centered based on learning approach, which is called as traditional method was used. On the other hand, the experimental group applied a science education based on project-based learning. Groups were similiar in terms of characteristics of students and teachers. Af ter experimental process, according to academic achievement and academic self-concept and study time, there is a significant difference in favour of experimental group.


ANAHTAR KELİMELER: Proje tabanlı öğrenme, akademik başarı, akademik benlik kavramı, çalışma süresi.


KEYWORDS: Projeet-based seienee edueation, aeademie aehievement, academie self-eoneept, study time.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education