BiYOLOJi ÖGRETMENLERiNiN LABORATUVAR DERSiNE YÖNELiK TUTUM ÖLÇEGi (BÖLDYTÖ)


THE ATTı TU DE SCALE OF BIOLOGY TEACHERS TOWARD LABORATORY LESSON (ASBTTLL)


Öğr. Gör. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar dersine ilişkin tutumlarım belirleyen Likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçek 117 biyoloji öğretmenine uygulanmıştır. Ölçekte 11 'i olumlu lO'u olumsuz olmak üzere 21 madde vardır. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88 BarleU Testi değeri 3367.79 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.93 bulunmuştur. Zevk boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.90, güven boyutu için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.80, önemlilik için hesaplanan Cronbach-alfa değeri 0.72 bulunmuştur


ABSTRACT
The purpose of this study was to develop a valid and reliable Likert type scale to measure the biology teachers' attitude toward laboratory lesson. The scale was applied to 117 biology teachers. in this scale, there are total21 items, ten ofwhich are negative and eleven of which are positive. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) value is 0.88 and the BarleU Test value is 3367.79, Cronbach-alpha for the who le scale was found to be 0.93. Cronbach-alpha values for the enjoyment dimension scale, confidence dimension scale and importance dimension scale were 0.90, 0.80 and 0.72. respectively.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji öğretmeni, Laboratuvar dersi, Tutum ölçeği, Laboratuvar dersi tutum ölçeği.


KEYWORDS: Biology teacher, Laboratory Lesson, Attitude scale, Laboratory lesson attitude scale.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education