DENETiM ODAGI VE EPisTEMOLOJIK INANÇLARıN ÖGRETiM MATERYALINi KAVRAMAVI DENETLEME TÜRÜ VE DÜZEVi iLE ILIşKiSi


THE RELATIONSHIPS AMONG LOCUS OF CONTROL, EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND INSTRUCTIONAL MATERIAL COMPREHENSION MONITORING TVPES AND LEVELS


Yrd. Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


ÖZET
Bu araştımıanın amacı, öğrencilerin denetim odakları ve epistemolojik inançları ile program türü ve sı- mf düzeylerinin basılı bir öğretim materyalindeki bilgileri kavramalarım denetleme sürecinde kullandıkları ölçütlerin tür ve düzeyi ile bir ilişkisinin olup olınadığını ortaya koymaktu. Araştımıa 136 üniversite öğrencisi üzerinde yürü- tÜlınüşlür. Araştımıaya katılan öğrencilerin 68'i kız, 68'i erkektir. Grubun yaş ortalaması yaklaşık 21 'dir. Araştırmada öğrencilere "Denetim Odağı Ölçeği", "Epistemolojik İnanç Ölçeği" ve "Kavramayı Denetleme Ölçeği" uygulanmıştu. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, denetim odağı kavramayı denetleme düzeyi üzerinde, epistemolojik inançlar ve sınıf düzeyi ise kavramayı denetleme türü üzerinde anlamlı farklılaşmalara neden olmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to find out the possible relationship(s) among students' majors, class levels, epistemological beliefs, locus of control orientations and written instructional material comprehension monitoring types and levels. Subjects were 136 university students (68 girls and 68 boys). Subjects' mean age was 21. To obtain related data, "Locus of Contro] Sc ale" , "Epistemological Belief Scale" and "Comprehension Monitoring Scale" were administered. According to the results, significant differenees were found on the levels of comprehension monitoring in terms of locus of control variable, and on the types of comprehension monitoring in terms of epistemological beliefs and class levels variables.


ANAHTAR KELİMELER: Kavramayı denetleme, denetim odağı, epistemolojik inançlar


KEYWORDS: Comprehension monitoring, locus of control, epistemological beliefs.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education