Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları


PERCEPTIONS OF TEACHERS ABOUT THE CHARACTERISTICS OF COMPUTERS IN THE DIFFUSION PROCESS OF TECHNOLOGY


Prof. Dr. Petek AŞKAR & Yrd. Doç. Dr. Yasemin Koçak USLUEL


ÖZET
Bu çalışmada Rogers'ın "Yeninin Yayılma Kuram"ı temele alınarak, öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algılarına bakılınıştır. Bu amaçla üç ilköğretim okulundan yirmi yedi öğretmenle görüşmeler yapılmış- tır. Bilgisayarın okullarda biri yönetsel ve kişisel işler, di- ğeri öğretim amaçlı işler olmak üzere iki farklı biçimde yayılmaya başladığı gözlenmiştir. Yönetsel ve kişisel amaçlı işlerde öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı yararlı, gözlenılenebilir, denenebilir buldukları, öğretim amaçlı işlerde ise bilgisayar kullanımının yararı konusunda şüpheli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
n this study, teacher's perceptions related lo the attributes of computers as an innovation were investigated. Twenty seven teachers from three primary schools were interviewed. it was observed that there are two different diffusion processes: Computer as an instructional 1001 and computer as a management tool and personal usage. As a management and personal usage, teachers found computers advantageous, compatible, triable and observable. However, as an instructional 1001, most teachers couldn't see its advantageous and have doubt in using it.


ANAHTAR KELİMELER: Yayılım süreci, yeninin algılanan özellikleri, bilgisayann okullarda kullanımı


KEYWORDS: Diffusuion process, perceived altributes of innovation, use of computers in schools

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education