ALTINCI, YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ SINIF ÖGRENCİLERİNİN OKUDUGUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ


SIXTH, SEVENTH AND EIGHTH GRADERS’ LEVEL OF READING COMPREHENSION STRATEGY USE


Ars. Gör. Arzu GÜNGÖR


ÖZET
Bu arastırmada 6., 7. ve 8. sınıf ögrencilerinin, kullandıkları okudugunu anlama stratejileri ve okudugunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyetlerine, sınıflarına göre farklılık gösterip göstermedigi incelenmistir. Arastırmada veriler Okudugunu Anlama Stratejileri Ölçegi ile toplanmıstır. lkögretim okullarında ögrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf ögrencilerinin (n=858) katılımıyla gerçeklestirilmistir. Arastırma sonucunda; a) 6., 7. ve 8. sınıf ögrencilerinin okudukları metni anlama etkinlikleri sırasında; bilmedigi kelimelerin karsılıgını buldugu, ilgili soruları yanıtladıgı, yüksek sesle okudugu, önemli yerlerini bulmaya çalıstıgı, okudugunu anlama stratejilerini diger anlama stratejilerine göre daha sık kullandıkları, b) ögrencilerin okudugunu anlama stratejilerini kullanıma düzeylerinin, cinsiyetlerine göre kızlar lehine farklılık gösterdigi, c) 6., 7. ve 8. sınıfta yer alan kız ögrencilerin 8. sınıfta yer alan erkek ögrencilere göre daha sık okudugunu anlama stratejileri kullandıkları, d) 7. sınıfların 8. sınıf ögrencilerine göre daha sık okudugunu anlama stratejileri kullandıkları saptanmıstır.


ABSTRACT
In this research, reading comprehension strategies used by the sixth, seventh and eighth graders and their level of reading comprehension strategy use were examined with regard to gender and grade. The data were collected based on The Reading Comprehension Scale. The sample consists of the sixth, seventh and eighth graders (n=858). Findings revealed that (a) the sixth, seventh and eighth graders guess the meanings of unknown words, answer questions related to the text, read aloud, try to find important parts in the text, use reading comprehension strategies more often than other strategies, (b) the students’ level of reading comprehension strategy use varies with regard to gender in favour of females, (c) female students in the sixth, seventh and eighth grade use effective comprehension strategies more often in comparison with female students in the eighth grade, and (d) seventh graders use reading comprehension strategies more often than eight graders.


ANAHTAR KELİMELER: okudugunu anlama, strateji, cinsiyet farklılıkları, sınıf düzeyi


KEYWORDS: reading comprehension, strategy, gender differences, grade level

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education