Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması


THE RECEPTION OF THE CREATIVE DRAMA IN EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ


ÖZET
Bu çal›şma, eğitimde yarat›c› drama kavram› ve al›mlanmas› üzerinde yoğunlaşm›şt›r. Yarat›c› dramay› doğrudan etkilemesi nedeniyle al›mlamay› belirleyen öl- çütler oldukça önemlidir. Bu nedenle yarat›c› drama, yara- t›c›l›k, oyun, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlamalar, iletişim ve etkileşim gibi temel kavramlar incelenmiştir. Eğitimde yarat›c› draman›n al›mlanmas›nda draman›n te- mel kavramlar›n›n işlevsel ve etkin kullan›lmas›n›n olduk- ça önemli olduğu sonucuna ulaş›lm›şt›r.


ABSTRACT
This study has been focused on the cre- ative drama notion and reception. Since reception has been affecting creative drama direcly, criteria determining re- ception are highly important. For that reason, some notions such as drama, creativitiy, play, dramatization, role-plays, spontanesus acting, communication and interrelationship have been investigated. It has been understood that the ef- fectively and active use of main notions of drama has been highly important in the reception of the creative drama in education.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim, yaratıcı drama, alımlama, temel kavramlar.


KEYWORDS: education, creative drama, reception, main notions.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education