ZAMAN VÖNETiMi ANKETi: GEÇERLiK VE GÜVENiRLiK


VALIDITV AND RELIASILITV OF TIME MANAGEMENT QUESTIONNAIRE


Arş. Gör. Sema ALAY & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK


ÖZET
Bu çalışmanın anıacı, Zaman Yönetimi Anketi (ZY A)'nin güvenirlik ve geçerliğini Türkiye'deki üniversite öğrencileri için test etmektir. 35-maddeden oluşan ZY A Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okumakta olan ve tüm bölümlere ve fakültelere açılmış olan seçmeli dersleri alan lisans öğrencilerine uygulanmıştır. 9 seçmeli ders 1999-2000 bahar döneminde açılan seçmeli dersler arasından rastgele yöntemle seçilmiştir. Bu çalışmanın örneklem grubu 361 kız ve erkek üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Anketin geçerli ği iç-geçerlik ve yapısal geçerlik ile belirlenmiştir. Bu envanterin alt boyutlarını Türk populasyonu için saptayabilmek için Temel Bileşenler Faktör çözümlemesi kullanılmıştır ve sonuçlar 35-maddelik ZYA'nin 3 alt boyutu olduğunu göstermistir. Anketin güvenirliği 0.87 olarak bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to conduct the reliability and validity of Time Management Questionnaire (TMQ) for Turkish university students. 35- item Time Management Questionnaire was administered to Middle East Technical University undergraduate university students who were taking elective courses opened to all departments and faculties. 9 elective courses were randomly selected from the elective courses opened at 1999-2000 spring season. The subjects of this study were 165 female and 196 male university students. Validity of the questionnaire was established by face validity and construct-related evidence. To analyze the factors associated with this instrurnent for Turkish population, items were subjected to principal component analysis and results showed that 35-item TMQ revealed 3 components. For the reliability of instrument internal consistency statistical method (cronbach alpha) was used. Cronbach alpha coefficient for TMQ was 0.87.


ANAHTAR KELİMELER: Zaman Yönetimi Anketi, Geçerlik ve Güvenirlik, Üniversite öğrencileri.


KEYWORDS: Time Management Questionnaire, VaIidity and Reliability, University students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education