Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar sınavı verilerinin madde tepki kuramı modellerine uyumu


THE FIT OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION PRIVATE SCHOOL EXAMINATION DATA TO ITEM RESPONSE THEORY MODELS


Arş. Gör. Hüseyin H.YILDIRIM, Arş. Gör. Gözde ÇÖMLEKOĞLU & Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU


ÖZET
Bu çal›şmada Milli Eğitim Bakanl›ğ› Özel Okullar S›nav›nda kullan›lan matematik ve fen bilgisi alt testlerinin Madde Tepki Kuram› modellerine uyumu ince- lenmiştir. İncelemede 4728 kişilik bir örneklem kullan›l- m›şt›r. Araşt›rman›n bulgular›, testlerdeki verilerin tek bo- yutluluk, yerel bağ›ms›zl›k, düşük şans başar›s› say›lt›lar›- n› karş›lad›ğ›n› göstermektedir. Ayr›ca, yetenek parametre- lerinin ve madde güçlük indislerinin değişmezliği de sağ- lanmaktad›r. Ancak Kay-kare uyum istatistikleri kullan›- lan modellere göre farkl›l›klar göstermektedir. Sonuç ola- rak Madde Tepki Kuram› modellerinin Özel Okullar S›na- v›n› değerlendirmede kullan›labilir olduğu gözlenmiştir.


ABSTRACT
n the present study, the model-data fit of Item Response Theory models to the data obtained in the Ministry of National Education, Private School Exami- nation, Mathematics and Natural Sciences subtests were studied. Total 4728 subjects were used in the analyses. The results indicated that the unidimensionality, local inde- pendence, zero chance level assumptions were met in the data set. Also, invariance of ability parameters and item difficulty indices were achieved in the data set. On the ot- her hand, Chi-square fit statistics gave different results ac- ross the models. The results indicated that models of Item Response Theory were feasible in evaluating the data obta- ined in the Private School Examinations.


ANAHTAR KELİMELER: madde tepki kuramı, özel okullar sınavı


KEYWORDS: item response theory, private school examination

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education