Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi


THE EFFECT OF COMPUTER ASSISSTED TEACHING ON REALIZING THE OBJECTIVES OF SCIENCE CLASSES


Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE, Prof. Dr. Şenay SÜMER, Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR & Okt. Elif ERBİL


ÖZET
Bu araşt›rman›n amac›, Milli Eğitim Bakanl›- ğ›’nca çağdaş program geliştirme tekniklerine uygun ola- rak haz›rlanm›ş olan yeni Fen Bilgisi Dersi Öğretim Prog- ram›n›n hedeflerine (öğrenci kazan›mlar›na) ulaşma düze- yine bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkisini belirle- mektir. Bu çerçevede Fen bilgisi dersinde; dersin amaçlar›- n›, içeriğini ve özelliklerini daha işlevsel bir duruma geti- ren, öğretmene yard›mc› ve dersi tamamlay›c› bir öğretme unsuru olan bilgisayar destekli öğretim yönteminin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi belirlenmeye çal›ş›lm›ş- t›r. Bu amaçla, Ayd›n ilinde Yedi Eylül İlköğretim Okulun- da 35 öğrenciden oluşan 8-A (deney grubu) ile 35 öğrenci- den oluşan 8-B (kontrol grubu) olmak üzere iki şube belir- lenmiştir. Bilgisayar yaz›l›mlar› uygun olarak belirlenen 8. s›n›f “Genetik” ünitesi bilgisayar ortam›nda işlenmiştir. Ünitenin hedefleri kontrol grubuna geleneksel yöntemle, deney grubuna ise bilgisayar ortam›nda kazand›r›lm›şt›r. Kontrol ve deney gruplar›na ön-test ve son-test uygulanm›ş ve sonuçlar betimsel istatistik “t” testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda fen bilgisi dersinin hedeflerine ulaşma düzeyi, bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanan gru- bun lehine farkl› bulunmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of computer assissted teaching on realizing the ob- jectives of the new Science Teaching Program which has been prepared by the Ministry of Education in accordance with the modern program developing techniques. Compu- ter assissted teaching is a supplementary method for the te- acher and complements the lesson. For this reason, in this tudy the effect of computer assissted teaching on achi- eving the objectives of the Science class has been found out. For this purpose, the “Genetics” unit for the 8 th grade was chosen and 35 students in 8-A class (experiment gro- up) and 35 students in 8-B class (control group) in Yedi Ey- lül Primary School in Ayd›n were assigned as the sample of the study. While the countrol group was taught in the tradi- tional teaching method, the experiment group was recieved computer assissted teaching. A pre-test and post-test and an exam were applied to both groups and the data obtained was analyzed with the help of descriptive statistics. As a re- sult of the ‘t’ test analysis, the level of attainment to the ob- jectives of the Science class was found more significant difference was observed on science achievement in favor of the experimental group.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar destekli öğretim, fen bilgisi öğretimi, öğrenci kazanımı


KEYWORDS: computer assissted teaching, science teaching, lesson objectives

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education