Ortaöğretimde yaşam kimyası


LIFE-CHEMISTRY IN SECONDARY EDUCATION


Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Seçil ARDA, Emine ERDEM , Soner YAVUZ & İnci MORGİL


ÖZET
Biyokimya dersi genellikle yüksekö¤retimde Kimya Lisans, Kimya Mühendisli¤i, Kimya Ö¤retmenli¤i ve Eczac›- l›k bölümlerinin branfl dersleri içinde verilmektedir. Özellikle yaflam›n devam› için önem tafl›yan konular›n ortaö¤retim fen programlar›nda yer almas› sonucunda ö¤renciler organizmaya enerji veren cisimlerin neler oldu¤u konusunda bilgi sahibi olabilecekler veya ça¤›m›z›n en önemli konular› olan dengeli beslenme, diet veya afl›r› kilolu olma gibi konularda da bilgi sahibi olabileceklerdir. Çal›flmada Türkiye’de yeniden haz›rlanan ortaö¤retim program›nda organik kimya konular› içinde proteinler, ya¤lar ve karbonhidratlar konular›n› bir bütün olarak içeren yaflam kimyas› konusunun ifllenmesi ile ilgili öneriler getirilmektedir. De¤inilen uygulaman›n gerçekleflmesindeki hedef ve davran›fllar ö¤renme ö¤retme etkinlikleri, ö¤renci deneyleri ve ölçme de¤erlendirme ile ilgili bilgiler verilmektedir.


ABSTRACT
ortaö¤retim yaflam kimyas› konular›, ö¤renme-ö¤retme etkinlikleri, ö¤renci deneyleri ve ölçme de¤erlendirme


ANAHTAR KELİMELER: ortaöğretim yaşam kimyası konuları, öğrenme-öğretme etkinlikleri, öğrenci deneyleri ve ölçme değerlendirme


KEYWORDS: life chemistry subjects in secondary education, teaching-learning activities, student experiments and measurement and assessment.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education