ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK PERSONELİN GELİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


FACULTY POINT OF VIEW ON FACULTY DEVELOPMENT


H. Ferhan ODABAŞI


ÖZET
Bu çal›şma Anadolu Üniversitesi’nde çal›şan öğretim üyelerinin akademik personeli geliştirmeye yönelik çal›şmalara ilişkin görüş ve önerilerini almak amac›yla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, öğretim üyelerinin ait olduklar› gruptan bağ›ms›z olarak en önemli geliştirme faaliyetini öğretmenlik becerileri ve teknoloji kullan›m› olarak belirlediklerini göstermiştir. Öğretim üyeleri, akademik personeli geliştirme etkinliklerinin başar› olmas› için alan uzmanlar›nca haz›rlanan programlar›n gerekli olduğunu, maddi ödül ya da sertifikan›n bu tür etkinliklere kat›lmada kendilerince önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. Etkinliklerin öğretim süreci olarak çal›şma gruplar› tarz›nda yap›lmas› ve kendi üniversitelerinden alan uzmanlar›nca yürütülmesi de öğretim üyelerinin görüşleri aras›ndad›r. Öğretim üyeleri etkinliklerin dönem içerisinde, akademik ünvana bak›lmaks›z›n tüm öğretim üyelerini kapsamas›n› ve akademik personeli geliştirme çal›şmalar›n›n bir merkez çat›s› alt›nda örgütlenmesini önermişlerdir.


ABSTRACT
This study was carried out to find out how faculty viewed the faculty development and what their choices and recommendations in a faculty development would be. The findings revealed that the faculty found the most important component of a faculty development should be effective teaching skills and technology use. As for an efficient faculty development, the faculty preferred subject experts to give courses in such a program and stated that any kind of monetary reward or certification would not effect their interest. The choice of the faculty about the delivery of the courses in such a program was stated as workshops.Faculty chose the faculty development activities to cover all faculty regardless of academic rank; and the activities to take place during the term not in the holiday periods. As for the recommendations, faculty suggested that all faculty development activities should be organized through a faculty development centre.


ANAHTAR KELİMELER: öğretim üyeleri, akademik personeli geliştirme etkinlikleri, öğretim becerileri


KEYWORDS: faculty, faculty development, teaching skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education