Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri


Parents’ Expectations From Preschool Education Institutions


Arş . Gör. Zeynep Ceren ŞİMŞEK & Doç. Dr. Asiye İVRENDİ


ÖZET
Bu araştırmada ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri incelenmiştir. Tabakalama yöntemi kullanılarak belirlenen örneklemi; çocukları 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içinde anasınıfına devam eden 1465 ebeveyn oluşturmaktadır. Veriler, kişisel bilgi formu ve ilk yazar tarafından geliştirilen Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri ölçeği yoluyla toplanmıştır. Ebeveynlerin beklentileri tanımlayıcı istatistikler ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, ebeveynlerin öğrenim durumu, gelirleri ve yaşadıkları bölge değişkenlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerinin farklılaştığını göstermektedir. Eğitim-aile alt boyutunda ilkokul mezunu ve düşük gelire sahip olan ebeveynlerin diğer ebeveynlere göre okul öncesi eğitim kurumlarından daha yüksek beklentileri olduğu saptanmıştır. Marmara (İstanbul) ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan ebeveynlerin diğer bölgelerdeki ebeveynlere göre daha yüksek beklentilerinin olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate parents’ expectations from preschool education institutions. By using stratified sampling method, the sample consisted of 1465 parents who had children enrolled in preschool education in 2010-2011. Data were gathered by using a demographics information form and Parents’ Expectations from Preschool Institutions questionnaire developed by the first author. Parents’ expectations were analyzed by using descriptive statistics and one way analysis of variance (ANOVA). Results show that parents’ expectations from early childhood institutions varied according to their level of education, income, and region in which they live. Parents who graduated from elementary school and the ones who had low-income had higher expectations from early childhood institutions in education-family subscale than others. Parents who lived in Marmara and Mediterranean regions had higher expectations when compared to parents who lived in other regions.


ANAHTAR KELİMELER: Okul öncesi eğitim kurumu, ebeveynlerin beklentileri, kalite


KEYWORDS: Preschool education institutions, parents’ expectations, quality

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education