Kimya eğitiminde kavram yanılgıları


MISCONCEPTIONS IN CHEMISTRY EDUCATION


İnci MORGİL, Emine ERDEM & Ayhan YILMAZ


ÖZET
Kimya e¤itiminde ö¤retilen kimya kavramlar›n›n ö¤renciler taraf›ndan do¤ru alg›lanmad›¤› ve sonuçta farkl›, do¤ru olmayan bilgilerin olufltu¤u çok s›kça gözlenmektedir. Di¤er yönden kavram yan›lg›lar› bilginin her alan›nda olufl- maktad›r. Ö¤rencilerde farkl›, kimya konular› ile ilgili ö¤renme zorluklar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve anlaml› ö¤renmenin gerçeklefltirilmesi için bu alanda yap›lan bilimsel çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi kimyan›n ö¤retiminin nas›l yürütülece¤i konusuna katk›da bulunacakt›r. Çal›flma kapsam›nda kimyan›n temel konular› kimyasal denge, kimyasal ba¤lar, kimyasal de- ¤iflim, asitler ve bazlar, termodinamik, gazlar, elektrokimya, ile iliflkili yerli ve yabanc› çok say›da kaynak de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. De¤inilen kavram yan›lg›lar›n›n düzeltilmesine yönelik hangi yöntemlerin e¤itimde kullan›labilece¤i aç›klanm›flt›r.


ABSTRACT
It is frequently observed that the concepts taught in Chemistry Education cannot be understood by the students clearly and as a result of this, misconceptions occur. In another way, misconceptions occur in every area of knowledge. Determining the students’ learning difficulties and evaluating the studies done in this area, will support Teaching Chemistry. In this study researches related with chemical equilibrium, chemical bonding, chemical change, acids and bases, thermodynamics, gases and electrochemistry were investigated. In order to remediate these misconceptions, some methods that can be used in education are explained.


ANAHTAR KELİMELER: kimya eğitimi, kavram yanılgıları, yanılgıların giderilmesine yönelik uygulamalar


KEYWORDS: chemistry education, misconceptions, applications in order to remediate misconceptions.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education