Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki


THE RELATION BETWEEN SCHOOL-FAMILY COOPERATION AND READING COMPREHENSION SUCCESS


Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK


ÖZET
Okul başar›s›nda aile etkisini, anne-baba tu- tumlar›n›, okul-aile dayan›şmas›n› konu alan araşt›rmalar; öğrencinin başar›s› üzerinde ailenin güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu araşt›rman›n amac› İlköğre- tim okullar› 1 s›n›f öğrencilerinde, okul aile yard›mlaşma- s›n›n okuduğunu anlama başar›s›yla ilişkisini saptamakt›r. Araşt›rma, amaçl› örnekleme tekniği ile seçilen 233 ilköğ- retim okulu 1. s›n›f öğrencisisi üzerinde uygulanm›şt›r. Araşt›rma bulgular›ndan elde edilen sonuçlara göre; aile üyelerinden eğitim yard›m› alan ve okulla yak›n işbirliği içerisine giren ailelerden gelen çocuklar›n, okuduğunu an- lama başar›lar›n›n daha yüksek olduğu sonucuna var›lm›ş- t›r.


ABSTRACT
Researches on the family influence on school success, parents’ attitudes and school-family coope- ration indicate that family has a strong influence on the stu- dent’s success. The aim of this researche is to determine the relation between school-family cooperation and reading comprehansion success for 1st grade elementary school students. The reseach covers 233 1st grade studens selected with purposeful sampling technique. The results of this study indicated that students who were parents had close relations with school had high levels of success and achi- evements in teching reading comprehension at primary school level.


ANAHTAR KELİMELER: okul–aile ilişkileri, okuduğunu anlama başarısı


KEYWORDS: parent-school relationship, reading comprehention success

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education