Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları


A COMPARATIVE APPROACH TO THE COMPUTER USAGE OF THE TEACHERS: THE PRESENT AND PREFERRED SITUATIONS OF COMPUTER USAGE


Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL & Tülin HAŞLAMAN


ÖZET
Bu araflt›rma kültürel bireysel yaklafl›m› temele alarak, Anadolu Teknik Lisesinde görevli ö¤retmenlerin bilgi ve iletiflim teknolojilerini kullanmalar›na -yenileflmeye- iliflkin varolan durum ve tercih ettikleri durumla ilgili görüfllerini saptamaya yönelik bir çal›flmad›r. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen yap›land›r›lm›fl bir görüflme formu arac›l›- ¤›yla 43 ö¤retmenle bire bir görüflme yap›larak toplanm›flt›r. Verilerin çözümlenmesi sonucunda; bilgisayar›n kullan›m durumlar›na, ö¤renciye etkisine ve kullan›m amaçlar›na iliflkin varolan durum puanlar›n›n tercih edilen durum puanlar›ndan düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Okulda bilgisayar kullan›m›n› engelleyen unsurlar›n, özendiren unsurlara göre ço¤unlukta oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, bilgisayar kullan›m durumlar› ile bilgisayar›n kullan›m amaçlar› aras›nda varolan durum puanlar› ile tercih edilen durum puanlar› aras›nda orta düzeyde pozitif korelasyon bulunmufltur. Sonuç olarak ö¤retmenlerin tercih edilen durumlarla ilgili puanlar›na bak›ld›¤›nda bilgisayar teknolojilerini daha fazla alanda ve daha çok kullanmay›, daha iyi eriflim ve donan›m koflullar›na sahip olmay› istedikleri görülmüfltür. Bu nedenle uygun koflullar sa¤land›¤›nda ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m›yla ilgili kendilerine verilecek deste¤e aç›k olduklar› ve yenileflmeyi sürdürmek konusunda istekli olduklar› ileri sürülebilir.


ABSTRACT
Aim of this research is to determine the views of teachers on present and preferred situation, related to their usage of information and communication technologies - innovation- having cultural individual approach as base. The data were collected by interviewing 43 teachers - assigned at an Anatolia Technical High School - one by one, through a structured interview form developed by the researchers. As a result of data analysing, it has been determined that present situation grades were lower than preferred situation grades related to computer technologies usage, impact on student and purpose of usage. It has been also obtained that, the factors hindering the usage of computer are more than the appealing ones. Besides, middle level positive correlation was found at present and preferred situation grades between computer usage situations and computer usage purposes. As a result, when teachers preferred situation grades were examined, teachers’ expectations were on using computer technologies more and in larger areas, moreover having and accessing better hardware. Therefore, it can be claimed that, when suitable conditions provided , teachers are open to the external support on computer usage and they are eager to continuity of innovation.


ANAHTAR KELİMELER: yenileşme, yeninin yayılımı, kültürel-bireysel yaklaşım, öğretmenlerin bilgisayar kullanımı


KEYWORDS: diffusion of innovation, culturel-individual perspective, teachers’ usage of computer

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education