Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları


OKUL ÖNCES‹ Ö⁄RETMEN ADAYLARININ MATEMAT‹K Ö⁄RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA ‹L‹fiK‹N BAZI ‹PUÇLARI


Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Toplum içinde genifl bir kesimin matemati¤i "okulda görülen, say›larla, hesaplamalarla ilgili sembolik bir bilim dal›" olarak alg›lad›klar› bilinmektedir. Ankara’n›n dört büyük üniversitesinde yürütülen araflt›rma, okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n matemati¤e bu gözle bakmad›klar›n› göstermektedir. Bu oldukça önemli ve bir o kadar da sevindirici bir bulgudur. Ancak say›lar› hiç de az›msanamayacak büyüklükte olan baz› adaylar›n da her fleyin, her tür düflünmenin "matematik" oldu¤una inand›klar›, her tür matematik konusunun okul öncesi matematik e¤itiminin konu alan› içinde kabul edilmesi gerekti¤ini düflündükleri anlafl›lmaktad›r. Asl›nda bu durum da bir tür matemati¤i iyi tan›mamak olarak nitelenebilir. K›sa bir süre sonra okul öncesinde ö¤retmenlik yapacak olan ö¤rencilerin matemati¤i do¤ru tan›mas›, günlük yaflam içindeki yerini bilmesi, gerekti¤i flekilde kullanabilmesi, yanl›fl bilgilenmekten kaynaklanan, yersiz ve gereksiz matematik korkusunun azalmas›na da önemli katk›lar getirebilir. Yap›lan çal›flma okul öncesi ö¤- retmen adaylarının matemati¤i nas›l alg›lad›klar›na ve matemati¤i ö¤retmeye ne kadar haz›r olduklar›na ›fl›k tutmay› amaçlamaktad›r.


ABSTRACT
It is a well-known fact that a large part of society perceive mathematics as "a symbolic science about numbers and computations which are taught in the schools". This research conducted in four big universities in Ankara has revealed that preschool teacher candidates do not view mathematics in this way. This finding is quite important and pleasing. However, a considerable number of candidates believe that everything, and every way of thinking is about mathematics, and they also think that all mathematic topics should be included in the content knowledge of preschool mathematics education. In fact, this case can also be seen as some sort of not knowing mathematics well. For students who are going to be teachers in preschools after a short time, identifying mathematics correctly, knowing its place in daily life can make important contributions to reduce unnecessary mathematics anxiety that might come from their misinterpretations of mathematics. This study is aimed at how preschool teacher candidates perceive mathematics


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi öğretmenliği, öğretmen eğitimi, matematik eğitimi


KEYWORDS: preschool teacher education, teacher training mathematical education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education