ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN FARKLI BİLİŞSEL STİLLERE SAHİP ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA OLAN ETKİLERİ


The effect of instructional methods on the performance of the students having different cognitive styles


Asst. Prof. Dr. Mehmet BAHAR


ÖZET
Bu çal›şma da i) biyoloji ile ilgili bir konuda, geleneksel ve grup çal›şmas›na dayal› öğretim tekniklerinin, öğrencilerin başar›s›na etkisi ve ii) alana bağl›/alana bağ›ms›z bilişsel stile sahip öğrencilerin başar›lar› aras›ndaki fark rapor edilmiştir. İlköğretim bölümündeki seksen fen öğrencisi çal›şmaya kat›lm›şt›r. Kontrol grubundaki öğrencilere geleneksel yöntem, deney grubuna da tart›şmaya dayal› grup çal›şma tekniği uygulanm›şt›r. Alana bağl› olma/alandan bağ›ms›z olma özelliği Gurup Sakl› Şekiller Testi ve öğrencilerin öğretim öncesi ve sonras› başar› düzeylerini ölçmek amac› ile de bir başar› testi uygulanm›şt›r. Sonuçlar, i) başar› testinde, deney grubundaki öğrencilerin kontrol gurubundaki öğrencilerden anlaml› düzeyde daha yüksek başar› gösterdiğini ve ii) belki de en önemlisi, grup çal›şmas› tekniğinin Alana Bağl›/Alandan bağ›ms›z bilişsel stilinin her ikisini de hitap ettiğini ama geleneksel öğretim yönteminden alandan bağ›ms›z öğrencilerin daha fazla faydaland›ğ›n› göstermiştir.


ABSTRACT
This study reports i) the effect of traditionally designed teaching method and the group work on students’ performance in a topic related to biology and, ii) the difference between the performance of students who have field dependent and field independent cognitive styles. Second year science teacher students (N=80) in primary teaching department were participated. Students in the control group (N=40) were given a traditional lecture whereas in the experiment group (N=40) discussion-based group work was adopted. To measure Field dependence/Field Independence, (FD/FI) Group Embedded Figures Test and to measure students’ achievement before and after instruction an achievement test were applied. The results showed i) the students in the experiment group showed significantly higher performance than control group students in the achievement test and ii) may be the most importantly, the group work in the experiment group favoured both FD and FI students whereas FI students benefited more than FD students in traditional teaching method in control group.


ANAHTAR KELİMELER: öğretim teknikleri, bilişsel stiller, öğrenci başarısı


KEYWORDS: teaching techniques, cognitive styles, student achievement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education