Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi


Effect of Case Study Method on Preservice Teachers’ Anxieties toward Chemistry Laboratory


Dr. Munise SEÇKİN & Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, örnek olay yönteminin kimya laboratuvar dersinde kullanılmasının fen bilgisi öğretmenliğinde okumakta olan öğretmen adaylarının endişeleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada eşleştirilmiş öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışma, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir ilinde bulunan bir kamu üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan ve kimya laboratuvar dersini alan 53 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak dört alt boyutu olan “Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, frekans, ortalama, standart sapma ve varsayımları test edilip onaylanan ANCOVA kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının endişe ölçeği verilerine göre sadece “laboratuvar araçlarını ve kimyasal maddeleri kullanma” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulgu, örnek olay ve geleneksel yöntemin öğrencilerin kimya laboratuvar dersi endişelerini azaltmada farklı etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda farklı sınıf düzeylerinde, bölümlerde ve derslerde öğrenci endişelerini inceleyen çalışmaların ve özellikle endişe ölçeğinin her bir alt boyutunun dikkate alındığı daha büyük örneklemli deneysel araştırmaların yapılması önerilebilir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of using case study method in chemistry laboratory course on preservice teachers’ anxieties who were studying in science education department. Matched pretest-posttest control group experimental design was used in the research. This study was conducted in state university located in Eskişehir during spring semester of 2010-2011 academic years. 53 preservice science teachers who were taking chemistry laboratory course participated in the study. Four dimensional “Chemistry Laboratory Anxiety Scale” was used as a data collection tool. In the analysis of research data, frequency, mean, standard deviation, and ANCOVA after verifying its assumptions were used. According to the anxiety scale data of preservice teachers in experimental and control groups, only one statistical significant difference was found in the sub dimension of “use of laboratory equipment’s and chemical substances”. This finding showed that case study and traditional methods might have different effects on decreasing the anxieties of students toward chemistry laboratory course. In line with the research results, it was proposed that not only quantitative studies including larger samples and examining students’ anxieties on different classes, departments, and courses, but also experimental studies considering each sub-dimension of the anxiety scale should be conducted.


ANAHTAR KELİMELER: Örnek olay yöntemi, kimya laboratuvar dersine karşı endişe, öğretmen adayları, laboratuvar kazaları, fen eğitimi.


KEYWORDS: Case study method, anxiety toward chemistry laboratory course, preservice teachers, laboratory accidents, science education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education