Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma


An Experimental Study Related to Application of the Kolb’s Learning Cycle in Geography Lectures


Yrd. Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, farklı öğrenme stillerini dikkate alarak öğrenme ortamlarını planlamanın, öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini sınamaktır. Araştırmanın örneklemi 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören ve Genel Fiziki Coğrafya dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarıdır. Araştırmada betimsel ve deneysel yöntem birlikte kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin ve Genel Fiziki Coğrafya Dersi iklim konusunun hedeflerine, öğretmen adaylarının erişi düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın betimsel yönünü oluşturmaktadır. Deneysel çalışma ise ön test, son test deney ve kontrol gruplu araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak, iklim ünitesi ile ilgili ders saatleri Kolb’ün Deneyimsel Öğrenme Teorisi’nde açıkladığı öğrenme döngüsü aşamaları dikkate alınarak planlanmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, Kolb’ün Öğrenme Stilleri Envanteri’nin üçüncü versiyonu (KÖSE-III) ve iklim konusu ile ilgili çoktan seçmeli bir test kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, ders saatlerinin öğrencilerin farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak planlandığında, öğrenme çıktılarını olumlu yönde etkileyeceğini göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of planning the learning environment by taking into consideration different learning styles on the academic success of students. The universe of the study was consisted of prospective teachers of social sciences who were studied in the Social Sciences Teaching program of 19 Mayıs University Faculty of Education and who were participated General Physical Geography course. The study was used descriptive and experimental methods. The descriptive aspect of the study consists of determining the level of accomplishment for prospective teachers in terms of the objectives of the subject of climate in General Physical Geography course and their learning styles. The experimental study was conducted as a research model with pre-test, post-test experimental and control groups. In line with the purpose of the study, the course hours of the unit of climate were planned by considering the learning cycle stages explained by Kolb’s Experiential Learning Theory. The data was collected through the third version of Kolb’s Learning Styles Inventory (KLSI-III) and a multiple choice test on the subject of climate. The findings of the study showed that planning the course hours by considering the different learning styles of students will affect learning outputs positively.


ANAHTAR KELİMELER: Coğrafya, Deneyimsel Öğrenme Teorisi, Kolb Öğrenme Stilleri, akademik başarı.


KEYWORDS: Geography, Experiential Learning Cycle, learning styles of Kolb, academic achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education