ÖĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARINA VERİLEN İKİ FARKLI GERİ BİLDİRİM YÖNTEMİ


TWO DIFFERENT FEEDBACK PROCEDURES GIVEN TO STUDENTS’ WRITING


Umman TÜMKAYA & Assist. Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU


ÖZET
Bu çal›flman›n amac› ö¤rencilerin ‹ngilizce kompozisyonlar›ndaki yap›sal hatalar›na (dilbilgisi, kelime, yaz›m ve imla) verilen iki farkl› geribildirim yöntemini (tüm hatalar› kodlama ile seçilmifl hatalara genel yorumlar yazma) karfl›laflt›rmakt›r. Bu amaçla, iki grup ö¤renciye 8 hafta boyunca yukar›da belirtilen teknikler kullan›larak geribildirim verilmifl ve çal›flma sonunda bir yaz›l› s›navla performanslar› test edilmifltir. Test sonuçlar›ndan elde edilen veriler, iki grubun ortalamalar› aras›nda belirgin bir fark olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Böylece, uygulanan iki farkl› geribildirim yönteminin, ö¤rencinin do¤ru dil kullan›m›n› gelifltirmede bir fark yaratmad›¤› görülmüfltür. Bunun yan›nda, ö¤retmenlerin ö¤renci kompozisyonlar›ndaki tüm hatalara geribildirim vermek için saatlerini harcamalar› gerekmeyebilece¤i, genel yorumlar yoluyla verilen seçici geribildirimin ö¤renci kompozisyonlar›n› eflde¤er dü- zeyde gelifltirebilece¤i görülmüfltür.


ABSTRACT
This study aims to compare two teacherwritten feedback procedures (total feedback via error codes vs. selective feedback via general comments) for the students’ structural errors – grammar, vocabulary, mechanics. For this purpose, two groups of students in the Department of Basic English at Middle East Technical University were given feedback on their writing with the above mentioned techniques for eight weeks and their performance was tested in a writing exam at the end of the study. The analysis of the data collected through the post-test indicated that the different treatments applied proved no difference in terms of improving students’ accurate language use. The results, however, suggest that teachers do not need to spend hours to give feedback on all errors; selective feedback via general comments will help students improve their writing to a comparable level.


ANAHTAR KELİMELER: kompozisyon, tüm hatalaraverilen geri bildirim, seçici geri bildirim, hata kodlar›, genel yorumlar.


KEYWORDS: writing, total feedback, selective feedback, error code, general comments.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education