İlköğretim öğrencilerinin ışık, görme ve aynalar konusundaki, kavram yanılgılarının ve öğrenme zorluklarının incelenmesi


INVESTIGATION OF THE MISCONCEPTIONS AND LEARNING DIFFICULTIES OF ELEMENTARY STUDENTS ON LIGHT, VISION AND MIRRORS


Ahmet İlhan ŞEN


ÖZET
Bu çal›flma, ilkö¤retim ö¤rencilerinin opti¤in temel konular›ndan olan, ›fl›k, görme ve aynalar hakk›nda kavram yan›lg›lar›n› ve ö¤renme zorluklar›n› tespit etmek amac›yla yap›lm›flt›r. Çal›flman›n örneklemi; 2000-2001 ö¤renim y›l›nda üçüncü, beşinci ve yedinci s›n›flarda okuyan toplam 304 ö¤renciden oluflmaktad›r. Veriler, aç›k uçlu ve do¤ru-yanl›fl önermeli sorular kullan›larak toplanm›flt›r. Elde edilen sonuçlar, bu alanda ayn› yafl gruplar›yla yap›lm›fl uluslararas› di¤er çal›flmalarla büyük bir uyum içerisindedir.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the misconceptions and learning difficulties of elementary students on light, vision and mirrors, which are the fundamental subjects of optics. The participants of the study were 304 students from the third, fifth and seventh grades of the 2000-2002 school year. The data were collected through open-ended & true-false questions. The results are parallel to the results of international studies that investigated the same age groups.


ANAHTAR KELİMELER: ışık, Görme, Aynalar, Optik, ilöğretim öğrencileri, Fizik Eğitimi


KEYWORDS: light, vision,mirrors, optics, elementary students, physics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education