Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri


TEACHERS’ VIEWS OF COMBINATION CLASSES


Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN


ÖZET
Bu araflt›rman›n amac›, ö¤retmenlerin birlefltirilmifl s›n›f uygulamas›na (BSU) yönelik görüfllerini belirlemektir. Araflt›rma verileri, Ankara ilinde birlefltirilmifl s›n›f okutmakta olan 75 ö¤retmenle yüz yüze görüflmeler yoluyla elde edilmifltir. Araflt›rma kapsam›ndaki ö¤retmenler BSU’nun mesleki flevkleri ve motivasyonlar› üzerinde olumsuz etkileri oldu- ¤unu, birlefltirilmifl s›n›flarda görev yapmak istemediklerini, bu uygulaman›n bir an önce son verilmesi gereken bir uygulama oldu¤unu ifade etmifllerdir. Ö¤retmenlerin bir an önce son verilmesi yönünde görüş bildirdikleri bu uygulamanın çok say›da üstünlü¤ünden söz etmeleri bu araştırmanın en ilginç sonucu olarak de¤erlendirilebilir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to find out teachers views of combination classes. Data of the study were collected through face to face interviews with 75 combination classroom teachers in Ankara. Participants reported that combination classes practice has negative effects on their professional eagerness and motivation. They also indicated that they prefer working in a single grade classroom instead of combination classes. Participants believe that combination classes practice must be ended as soon as possible. Altough participant teachers mention some disadvantages of combination classes they create a long list about the advantages of combination classes which is the most interesting finding of this study


ANAHTAR KELİMELER: birleştirilmiş sınıflar, kırsal eğitim, birlefltirilmiş sınıflarda öğretim


KEYWORDS: combination classes, rural education, teaching in combination classes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education