İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanılması


USING COOPERATİVE LEARNING IN PRIMARY SCHOOL MATH COURSES


Arş. Gör. Kamuran TARIM & Prof. Dr. Fikri AKDENİZ


ÖZET
Bu çal›şmada kubaş›k öğrenme yönteminden ve bu yöntem içinde yer alan baz› yap›land›r›lm›ş ve yap›- land›r›lmam›ş teknikler sunulmuştur. Bu teknikler esas al›- narak ilköğretim matematik derslerinde kubaş›k öğrenme yönteminin kullan›m›na ilişkin baz› etkinlik örnekleri ve örnek bir ders plan› verilmiştir.


ABSTRACT
n this study, cooperative learning and its some structured and unstructured techniques are descri- bed. Based on these techniques, some activities and a sample lesson plan concerning the use of cooperative lear- ning in math courses are presented.


ANAHTAR KELİMELER: kubaşık öğrenme, matematik öğretimi


KEYWORDS: cooperative learning, teaching mathematics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education