Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi


Evaluation of Accompaniment Playing Course with the Perspective of Pre-Service Music Teachers


Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK


ÖZET
Bu çalışmada Eşlik Çalma dersinin müzik öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 56 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu için amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmış, yedi açık uçlu sorudan oluşan bir anket ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarının Eşlik dersindeki yeterlilik düzeyleri gözlem formu ile saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının, Eşlik Çalma dersinin haftalık ders saatini ve dersin sadece bir dönemde verilmesini yetersiz buldukları, ders süresince her öğrencinin yeterince eşlik çalamadığı, derste yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaların öğretmenlik mesleğine ilişkin işlevsel olduğu, derste çalışılan repertuarın ilk ve ortaokul müzik dersi için uygun olduğu, yeni ve çağdaş çalgı metotlarının geliştirilmesi gerektiği, adayların eşlikle ilgili deşifre yapabilme, eşlik çalabilme, eşlik yazabilme, solo çalgıya ya da sese uyum sağlayabilme, solo partiyi dinleyebilme konusunda kendilerini yeterli buldukları belirlenmiştir. Gözleme dayalı elde edilen sonuçlar ise, müzik öğretmeni adaylarının Eşlik Çalma dersindeki yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu göstermiştir.


ABSTRACT
In this study it was aimed to evaluate Accompaniment Playing course according to perspective of pre-service music teachers. The study group is composed of 56 students who receive education in third and fourth classes at Marmara University Atatürk Faculty of Education Department of Fine Arts Education. In the study, case study which is among the qualitative research patterns and scanning method which is among the quantitative research methods were used. In the study, easily accessible condition sampling was used which is one of the qualitative research methods, data obtained from a survey which is composed of seven open-ended questions were analyzed with descriptive analysis method. At the same time, the sufficiency levels of pre-service music teachers in Accompaniment Playing course were determined by observation form. As a result of the study, it was determined that the course hours and the fact that course is given in only single term is considered to be insufficient by pre-service music teachers, every student cannot play with accompaniment adequately during course, theoretical and practical studies carried out during course are functional about teaching profession, repertory studied in the course is suitable for elementary and secondary school music course, new and modern course instrument methods should be developed, pre-service music teachers think themselves capable of making decipher about accompaniment, accompaniment playing, writing accompaniment, adapting solo instrument or sound, listening to solo party. The results obtained depending on observation shows that the sufficiency of pre-service music teachers in Accompaniment Playing course is at medium level.


ANAHTAR KELİMELER: Eşlik Çalma dersi, müzik öğretmeni adayları, müzik öğretmenliği.


KEYWORDS: Accompaniment Playing Course, pre-service music teachers, music teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education